Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopis TELESNÁ VÝCHOVA a ŠPORT

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

V prípade, že hľadáte vhodný priestor na zverejnenie svojich poznatkov, skúseností a zaujímavých informácií z oblasti telesnej a športovej výchovy a športu, využite možnosť prezentovať ich  prostredníctvom odborných, metodických a vedeckých príspevkov v našom časopise Telesná výchova & šport. Časopis Telesná výchova & šport s celoslovenskou pôsobnosťou vychádza 4-krát ročne.  Radi privítame aj príspevky menšieho rozsahu, ako sú recenzie publikácií, správy z konferencií, seminárov, prípadne pozvánky na rôzne športové a telovýchovné aktivity.
Prostredie telesnej výchovy a športu je jednou z oblastí, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje súčasná zložitá epidemiologická situácia. Svoj postoj k nej vyjadrime aspoň zvýšenou aktivitou v oblasti publikačnej činnosti, keďže priama aktívna činnosť v našom obľúbenom prostredí je značne limitovaná.
Momentálne pripravujeme číslo 1/2021 a dúfame, že aj v tejto nie jednoduchej situácii si nájdete vhodný priestor na prezentáciu svojho príspevku. Ten od Vás očakávame v termíne do  15. 02. 2021. 

Termíny uzávierky:

 • č. 1.: do 15.02.2021
 • č. 2.: do 30.04.2021
 • č. 3.: do 10.07.2021
 • č. 4.: do 30.09.2021

Pokyny na publikovanie pre autorov:

 1. Príspevky zasielajte v rozsahu, aký je uvedený v jednotlivých kategóriách (podľa charakteristiky príspevku) elektronicky, ale aj poštou (prípadne osobne):
  a) pôvodný vedecký príspevok (do 10 strán),
  b) prehľadný syntetizujúci príspevok (do 6 strán),
  c) odborný (metodický) príspevok (do 6 strán),
  d) informačná správa (2 až 3 strany).
 2. K vedeckým článkom pripojte abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku, vrátane názvu príspevku v rozsahu 6 až 8 riadkov (výstižná charakteristika obsahu práce s prekladom odborných termínov, cieľ, použité metódy, najdôležitejšie výsledky).  Slovenskú verziu zaraďte na začiatok textu pred kľúčové slová (3 až 5 slov) a summary na konci príspevku.
 3. Texty spracujte vo formáte MS Word,  okraje dokumentu sú na všetkých stranách 2,5 cm. Používajte písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Grafické výstupy, ako sú tabuľky, grafy, obrázky atď., posielajte osobitne vo formáte MS Excel (všetky tabuľky musia mať pomenovanie,  ktoré je  nad tabuľkou a obrázok má svoj názov  pod  obrázkom). Značky a skratky použité v tabuľkách a obrázkoch vysvetlite v legende alebo v texte.
 4. Názov pracoviska bez skratiek sa uvádza pod názvom článku za menom a priezviskom autora. Na koniec článku priložte informáciu o autoroch: tituly, mená, rok narodenia a problematiku, ktorej sa venujú. Tieto údaje potrebujeme aj od spoluautorov.
 5. Uverejňujeme kladne posúdené príspevky, ktoré neboli publikované v iných časopisoch Redakcia má právo rukopisy skracovať, jazykovo upravovať. Neuverejnené príspevky vraciame len na vyžiadanie.
 6. Citácie (odvolávky) v texte uvádzajte vo forme skráteného odkazu v zátvorkách, autorov píšte  malými písmenami  napr.  Žilka (1995) konštatuje, že… alebo (Žilka 1995) bez čiarky pred rokom.
 7. Bibliografické odkazy (literatúru) uvádzajte podľa medzinárodnej normy ISO 690 (viď. príloha 1).

Príspevky zasielajte elektronicky na adresu: angela.barinekovauniba.sk

Ťažiskové témy

 1. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností v jednotlivých druhoch športu a na rôznych výkonnostných úrovniach.
 2. Voľnočasové outdoorové aktivity (lyžovanie, turistika, korčuľovanie atď. – podľa ročného obdobia), školská telesná a športová výchova.
 3. Nácvik a zdokonaľovanie techniky herných činností v športových hrách.
 4. Technicko-taktická príprava v individuálnych športových disciplínach.

Na spoluprácu sa teší Redakčná rada časopisu Telesná výchova & šport

Ukážka podoby časopisu TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT