Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY

Čl. 1

Postavenie a zloženie Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu UK

1. Existencia a pôsobenie Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada “) vyplýva z § 29 a § 30 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo Štatútu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) a ďalších platných predpisov o udeľovaní vedeckých a vedecko-pedagogických hodností a o doktorandskom štúdiu.
2. Vedecká rada pozostáva z riadnych a čestných členov.
3. Riadnych aj čestných členov Vedeckej rady vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FTVŠ UK (ďalej AS) dekan. Funkčné obdobie členov Vedeckej rady je štvorročné.
4. Členmi Vedeckej rady z titulu funkcie sú:
a) dekan fakulty,
b) prodekani fakulty, pričom ustanovenia čl. 1, ods. 3 tohto rokovacieho poriadku nie sú dotknuté.
5. Ďalšími členmi Vedeckej rady sú významní učitelia a vedeckí pracovníci fakulty
a ďalší odborníci, ktorí nie sú členmi akademickej obce FTVŠ UK, z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a ďalšiu tvorivú činnosť. Členstvo vo Vedeckej rady je nezastupiteľné. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu riadnych členov Vedeckej rady tvoria odborníci, ktorí nie sú členmi akademickej obce FTVŠ UK (ďalej AO).
6. Predsedom Vedeckej rady je dekan FTVŠ UK.
7. Členovia Vedeckej rady:
a) sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí Vedeckej rady a konštruktívne riešiť
prerokovávané otázky. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže niektorý z členov
Vedeckej rady zúčastniť rokovania, jeho povinnosťou je včas sa predsedovi
ospravedlniť,
b) čestní členovia Vedeckej rady majú rovnaké práva, s výnimkou hlasovacieho
práva, ktoré majú iba riadni členovia.
8. Rokovaní Vedeckej rady sa zúčastňujú ďalší členovia AO FTVŠ UK, ktorých podľa potreby prizýva predseda Vedeckej rady.
9. Na prerokovávanie bodov, ktoré sú v kompetencii AS, prizýva predseda Vedeckej rady zástupcu AS.
10. Na prerokovávanie pedagogickej činnosti a študijných programov prizýva predseda Vedeckej rady zástupcu študentskej časti AS.

Čl. 2

Pôsobnosť Vedeckej rady FTVŠ UK

1. Vedecká rada na svojich rokovaniach v určených cykloch:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Univerzity Komenského (ďalej UK),
b) hodnotí najmenej raz do roka vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť fakulty,
c) schvaľuje návrhy študijných programov všetkých foriem štúdia, študijných
odborov a špecializácií,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach,
e) schvaľuje školiteľov a členov odborových komisií na doktorandské štúdium,
f) prerokúva kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor a predkladá ich UK,
g) prerokúva návrhy na udelenie titul „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,
h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie profesorov,
i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK všeobecné kritériá na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov na fakulte,
j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK konkrétne podmienky výberového
konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
k) schvaľuje návrh dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich docentov,
l) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy dekana na obsadenie funkcií
hosťujúcich profesorov,
m) odporúča dekanovi fakulty návrhy na udelenie čestného titulu emeritný profesor z radov profesorov, ktorí pôsobili na FTVŠ UK.
n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi fakulty.
2. Schvaľuje na návrh predsedu rokovací poriadok Vedeckej rady.
3. Vedecká rada rokuje podľa potreby o ďalších otázkach, ktoré jej predloží jej predseda, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.

Čl. 3

Organizácia činnosti a zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK

1. Vedecká rada sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý
schvaľuje na prvom rokovaní každého akademického roka. Vedecká rada zasadá najmenej štyrikrát ročne, vo výnimočných prípadoch podľa potreby.
2. Predseda Vedeckej rady stanovuje program rokovania Vedeckej rady, zvoláva a riadi jej zasadnutia. Vedením zasadnutia Vedeckej rady, alebo časti jej rokovania, pri zabezpečení svojej prítomnosti môže predseda poveriť prodekana, prípadne iného člena Vedeckej rady.
3. Na rokovaní Vedeckej rady môže vystúpiť jej člen, predseda AS FTVŠ UK, prodekan a čestný člen Vedeckej rady. Ďalšie osoby môžu vystúpiť na rokovaní len v prípade, ak s tým Vedecká rada vyjadrí svoj súhlas, a to hlasovaním jednoduchou väčšinou. Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie alebo na jeho časť pozvať aj osoby, ktoré nie sú členmi Vedeckej rady.
4. Ak uchádzač o vymenovanie za profesora pedagogicky pôsobí na inej fakulte ako je FTVŠ UK, predseda Vedeckej rady prizve k prerokovaniu návrhu na jeho
vymenovanie za profesora vo Vedeckej rade aj zástupcu fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí. O vyslanie tohto zástupcu požiada príslušného dekana fakulty.
5. Vedecká rada sa môže uzniesť, že celé rokovanie, alebo jeho časť bude vyhlásená za uzavretú, ak by verejným rokovaním boli ohrozené osobnostné práva jednotlivca alebo dôležitý záujem FTVŠ UK. V takom prípade Vedecká rada určí, kto sa uzavretého zasadnutia smie zúčastniť.
6. Členovia Vedeckej rady môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania. Zmenu programu musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných členov Vedeckej rady.
7. O návrhu uznesenia k otázkam prerokovaným na Vedeckej rade musí Vedecká rada hlasovať.
8. Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina jej členov.
9. Hlasovanie o návrhu uznesení sa riadi nasledujúcimi zásadami:
a) O návrhu na vymenovanie za profesora a na udelenie titulu docent rozhoduje Vedecká rada v tajnom hlasovaní. V prípade hlasovania o návrhu na vymenovanie za profesora a udelenia titulu docent je návrh prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Vedeckej rady.
b) Na prijatie ostatných uznesení sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov Vedeckej rady, spravidla tajným hlasovaním.
c) Vo výnimočných prípadoch sa prijímajú závery formou korešpondenčného
hlasovania. Táto forma hlasovania je neprípustná v prípade, keď sa vyžaduje tajné hlasovanie. Návrh uznesenia, o ktorom sa hlasovalo formou korešpondenčného hlasovania je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Vedeckej rady, ku dňu ukončenia hlasovania. Deň ukončenia hlasovania je dňom schválenia návrhu uznesenia. V deň schválenia nadobúda uznesenie platnosť a účinnosť, ak v návrhu uznesenia nie je určené inak. Záver o prijatí (neprijatí) navrhovaného uznesenia sa zverejní na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady.
10. Vedecká rada rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré jej členom spolu s pozvánkou zasiela Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK. Materiály na rokovanie Vedeckej rady musia byť členom Vedeckej rady doručené najneskôr 7 dní pred rokovaním Vedeckej rady.
11. O rokovaní a výsledkoch rozhodovania sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý sa archivuje spolu s materiálmi Vedeckej rady. Zápis zo zasadnutia Vedeckej rady overuje prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a podpisuje predseda Vedeckej rady. Zápis sa zasiela členom Vedeckej rady do 10 dní od zasadnutia. K dispozícii je aj na I-disku FTVŠ UK.
12. Námietka člena Vedeckej rady voči zneniu zápisnice odoslaná predsedovi Vedeckej rady do 10 dní po dátume zverejnenia zápisnice musí byť zaregistrovaná a zahrnutá do programu nasledujúceho zasadania Vedeckej rady.
13. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva predseda na každom zasadnutí Vedeckej rady.
14. Cestovné výdavky a náklady na ubytovanie mimobratislavských členov Vedeckej rady hradí FTVŠ UK zo svojho rozpočtu.

Čl. 4

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady vykonáva Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.
2. Návrhy podľa § 12 ods. 1 písm. c) až n) zákona o vysokých školách sa predkladajú predsedovi Vedeckej rady v určenej forme a v stanovenom počte, najneskôr 21 dní pred termínom zasadnutia Vedeckej rady. Rozhodujúci je dátum prezentačnej pečiatky podateľne fakulty.
3. Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si Vedecká rada môže zriaďovať komisie ako svoje poradné orgány. Členmi komisií Vedeckej rady môžu byť aj odborníci, ktorí nie sú jej členmi. Predsedom komisie je vždy člen Vedeckej rady.
4. Predseda alebo ním poverený člen Vedeckej rady kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh Vedeckej rady.
5. Proti rozhodnutiam Vedeckej rady sa nemožno odvolať. Na rozhodovanie sa
nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.
6. Zrušuje sa Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nadobudol 12. marca 2015 a účinnosť od 16. marca 2015.
7. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade dňa 23. februára 2017 a účinnosť od 27. februára 2017.

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK