Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2022

 • Genc, B.: Vplyv celoživotnej pohybovej aktivity na cirkadiánny systém. Grant Univerzity Komenského č. UK/203/2022.
 • Čupka, M.: Vplyv celoživotnej pohybovej aktivity vytrvalostného charakteru na zloženie tela a biochemické parametre. Grant Univerzity Komenského č. UK/302/2022.
 • Chlapcová, A.: Vplyv pohybového programu na vybrané fyziologické a motorické parametre tanečníčok akrobatického rokenrolu. Grant Univerzity Komenského č. UK/326/2022.
 • Kubáňová, L.: Vplyv redukčného programu u obéznych pacientov na črevnú mikrobiotu a metabolizmus. Grant Univerzity Komenského č. UK/213/2022.
 • Parničan, S.: Vzťah vybraných ukazovateľov herného výkonu družstiev ku konečnému umiestneniu družstiev v domácej a zahraničnej profesionálnej súťaži v ľadovom hokeji. Grant Univerzity Komenského č. UK/290/2022.
 • Poláčková, K: Motivácia ku dobrovoľníckej činnosti počas Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici 2022. Grant Univerzity Komenského č. UK/218/2022.
 • Skala, F.: Vplyv špecifického intermitentného zaťaženia na senzomotorické schopností futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/84/2022.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2021

 • Čupka, M.: Prevalencia relatívnej energetickej deficiencie (RED-S) a vplyv výživovej intervencie na vybrané parametre RED-S vytrvalostne trénovaných mužov. Grant Univerzity Komenského č. UK/230/2021.
 • Grznárová, T.:  Vplyv kompenzačných cvičení na držanie tela a funkčné svalové poruchy športujúcich detí. Grant Univerzity Komenského č. UK/151/2021.
 • Hric, I.: Vplyv probiotickej intervencie ovčej bryndze na črevný mikrobióm a parametre metabolického zdravia. Grant Univerzity Komenského č. UK/82/2021.
 • Obetko, M.: Efektívnosť športovej prípravy brankárov vo futbale z hľadiska herného výkonu. Grant Univerzity Komenského č. UK/287/2021.
 • Oliva, V.: Vplyv pohybovej intervencie v prevencii a liečbe akútnej a neskorej toxicity chemoterapie pacientov s testikulárnym germinatívnym nádorom. Grant Univerzity Komenského č. UK/66/2021.
 • Průžek, M.: Postoje učiteľov a študentov učiteľstva telesnej výchovy k vyučovaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich self-efficacy pri realizácii inkluzívnej telesnej a športovej výchovy. Grant Univerzity Komenského č. UK/120/2021.
 • Ugrayová, S.: Pohyb a črevná mikrobiota detských pacientov s leukémiou. Grant Univerzity Komenského č. UK/112/2021.
 • Végh, D.: Superkompenzačný efekt v tréningovom zaťažení v závislosti od génového polymorfizmu. Grant Univerzity Komenského č. UK/131/2021.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2020

 • Horníková, H.: Vzťah medzi reaktívnou agility a rýchlosťou reakcie s rôznymi nárokmi na zložku rozhodovania u hráčov športových hier. Grant Univerzity Komenského č. UK/70/2020.
 • Oliva, V.: Vplyv pohybovej intervencie v prevencii a liečbe akútnej toxicity chemoterapie pacientov s testikulárnym germinatívnym nádorom. Grant Univerzity Komenského č. UK/179/2020
 • Oreská, Ľ.: Vplyv kombinovaného silovo-vytrvalostného a koordinačného tréningu n fyzickú zdatnosť a zmeny kostrového svalu probandov s miernou kognitívnou dysfunkciou, užívajúcich karnozín. Grant Univerzity Komenského č. UK/383/2020
 • Sciranka, J.:  Súvislosti medzi prežívaním bolesti a športovou výkonnosťou zápasníkov. Grant Univerzity Komenského č. UK/109/2020
 • Šišková, N.: Účinnosť pohybového zaťaženia na motorické zručnosti detí s poruchou autistického spektra v TGMD-2. Grant Univerzity Komenského č. UK/260/2020
 • Ugrayová, S.: Pohyb a črevná mikrobiota detských pacientov s leukémiou. Grant Univerzity Komenského č. UK/38/2020
 • Végh, D.: Superkompenzačný efekt v tréningovom zaťažení v závislosti od génového polymorfizmu. Grant Univerzity Komenského č. UK/114/2020

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2019

 • Chudý, J.: Vplyv nácviku a zdokonaľovania tréningového prostriedku na parametre silových schopností a EMG aktivitu vybraných svalov. Grant Univerzity Komenského č. UK/381/2019.
 • Králik, M.: Molekulárne a histologické zmeny kostrového svalu hypogonadálnych mužov vplyvom silového tréningu. Grant Univerzity Komenského č. UK/137/2019.
 • Lendvorský, L.: Metylácia DNA športovcov v seniorskom veku. Grant Univerzity Komenského č. UK/288/2019.
 • Oliva, V.: Vplyv pohybovej intervencie v prevencii a liečbe akútnej toxicity chemoterapie pacientov s testikulárnym germinatívnym nádorom. Grant Univerzity Komenského č. UK/327/2019.
 • Oreská, Ľ.: Vplyv silovo-aeróbneho tréningu na motorickú výkonnosť a svalovú morfológu u probandov s miernou kognitívnou dysfunkciou. Grant Univerzity Komenského č. UK/402/2019.
 • Šišková, N.: Účinnosť pohybového programu na motorické zručnosti detí predškolského veku s autizmom v teste TGMD-3. Grant Univerzity Komenského č. UK /155/2019.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2018

 • Halaj, M.: Rozvoj rýchlostno-silových schopností s využitím rozložených sérií s rôznou hmotnosťou závažia v zóne nad 90 % z výkonového maxima. Grant Univerzity Komenského č. UK/219/2018.
 • Chudý, J.: Neuromuskulárna adaptácia v iniciálnych fázach silového tréningu. Grant Univerzity Komenského  č. UK/115/2018.
 • Králik, M.: Zmeny biochemických parametrov vplyvom silového tréningu na hypogonadálnych mužov. Grant Univerzity Komenského  č. UK/164/2018.
 • Oreská, L.: Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu na cirkulujúce a svalové miRNA a myokíny. Grant Univerzity Komenského  č. UK/336/2018.
 • Vajda, M.: Adaptácia kostrového svalu na kombinované aeróbno-silové zaťaženie seniorov. Grant Univerzity Komenského  č. UK/258/2018.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2017

 • Halaj, M.: Účinnosť rozvoja rýchlostno-silových schopností metódou rozložených sérií s intenzifikáciou zaťaženia v zóne nad 90% z výkonového maxima. Grant Univerzity Komenského č. UK/67/2017.
 • Králik, M.: Silový tréning pre ADAM. Pohybová aktivita ako doplnková terapia. Grant Univerzity Komenského  č. UK/11/2017.
 • Lopata, P.: Vplyv nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na vybrané  fyziologické parametre.  Grant Univerzity Komenského  č. UK/232/2017.
 • Ollé, R.: Vplyv plyometrického tréningu na motorickú výkonnosť volejbalistiek. Grant Univerzity Komenského  č. UK/61/2017.
 • Pupkay, T.: Vplyv tonizácie na motorickú výkonnosť. Grant Univerzity Komenského  č. UK/60/2017.
 • Rýzková, E.: Vplyv intermitentnej a kontinuálnej metódy zaťaženia v aquafitnes na vybrané funkčné a motorické parametre žien. Grant Univerzity Komenského  č. UK/402/2017.
 • Šmída, M.: Vplyv kombinovaného silového a vytrvalostného zaťaženia na zdravotný stav pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Grant Univerzity Komenského  č. UK/381/2017.
 • Vajda, M.: Vplyv kombinovaného aeróbno-silového tréningu na morfologické zmeny kostrového svalu seniorov s neurodegeneratívnym ochorením. Grant Univerzity Komenského  č. UK/396/2017.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2016

 • Bergendiová, F.: Diferencie v ponímaní kvality života telesne postihnutých žiakov zo Slovenska a z Rakúska k miere vykonávania telovýchovnej a športovej činnosti. Grant Univerzity Komenského č. UK/310/2016.
 • Clementis, M.: Maximálny výkon cyklistov pri rôznych frekvenciách pedálovania po aeróbnom a submaximálnom vytrvalostnom zaťažení. Grant Univerzity Komenského č. UK/449/2016.
 • Gábriš, Cs.: Využitie dvoch rozličných intermitentných metód rozvoja vytrvalostných schopností v kondičnej príprave vrcholových futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/445/2016.
 • Gregora, P.: Fenomén zložitosti a jeho simultánne efekty v hernom výkone mladých hráčov vo futbale. Grant Univerzity Komenského č. UK/289/2016.
 • Kováč, M.: Účinnosť adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových vzpieračov.  Grant Univerzity Komenského č. UK/200/2016.
 • Kukurová, K.: Vnímanie telesného výzoru a jeho vplyv na motiváciu k cvičeniu mládeže a dospelých z vybraných štátov sveta. Grant Univerzity Komenského č. UK/299/2016.
 • Matejová, L.: Úroveň agresivity osobnosti u športujúcej a nešportujúcej populácie a jej vzťah k športovej výkonnosti. Grant Univerzity Komenského č. UK/231/2016.
 • Pecho, J.: Vzťah výkonu v Yo-Yo intermitentnom teste a parametrami rýchlostných schopností futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/234/2016.
 • Plevková, L.: Vplyv rôznych pohybových programov na výkonnosť, body image a kvalitu života žiačok základnej a strednej školy. Grant Univerzity Komenského č. UK/331/2016.
 • Rýzková, E.: Vplyv pohybovej aktivity vo vodnom prostredí na motorické a psychosociálne faktory žien trpiacich obezitou. Grant Univerzity Komenského č. UK/236/2016.
 • Šmída, M.: Vplyv zaťaženia na veslárskom trenažéri na zdravotný stav pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Grant Univerzity Komenského č. UK/122/2016.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2015

 • Benkovský, Ľ.: Efektívnosť športovej prípravy mladších žiakov vo futbale. Grant Univerzity Komenského č. UK/349/2015.
 • Čierna, D.: Zranenia v karate žiackych a mládežníckych kategórií. Grant Univerzity Komenského č. UK/480/2015.
 • Kováč, M.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Grant Univerzity Komenského č. UK/435/2015.
 • Luptáková, J.: Vplyv špeciálnych prostriedkov na úroveň anaeróbnych schopností športových gymnastiek. Grant Univerzity Komenského č. UK/360/2015.
 • Matušov, M.: Závislosť rýchlosti letu lopty po smeči od vybraných rýchlostno-silových parametrov hráčok vo vrcholovom volejbale žien. Grant Univerzity Komenského č. UK/279/2015.
 • Olasz, D.: Vplyv silového tréningu na kinematiku tenisového podania. Grant Univerzity Komenského č. UK/440/2015.
 • Vrtiaková, B.: Recepcia estetickosti tanečných disciplín show dance, disco dance a hip hop u vybraných skupín respondentov. Grant Univerzity Komenského č. UK/51/2015.
 • Žiška, P.: Závislosť adaptačného efektu od štruktúry tréningového zaťaženia v prípravnom období bežcov na lyžiach. Grant Univerzity Komenského č. UK/394/2015.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2014

 • Gábriš, Cs.: Rozvoj anaeróbnych schopností a ich vplyv na výkon futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/398/2014.
 • Grznár, Ľ.: Fyziologická odozva organizmu na anaeróbne laktátové zaťaženie vo vodnom prostredí a na suchu. Grant Univerzity Komenského č. UK/148/2014.
 • Kabát, M.: Účinnosť diferencovaných  zotavných procesov počas prestávok v zápase na maximálnu korčuliarsku rýchlosť hokejistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/124/2014.
 • Kojnok, M.: Diferencovaná adaptácia a jej vyhasínanie po aplikácii plyometrického, silovo - rýchlostného a kombinovaného tréningu. Grant Univerzity Komenského č. UK/70/2014.
 • Kovárová, J.: Vplyv silového zaťaženia v rôznych fázach dňa na cirkulujúce biochemické parametre žien. Grant Univerzity Komenského č. UK/174/2014.
 • Krasňanová, I.: Porovnanie úrovne koordinačných schopností žiakov druhého stupňa (10-14 roční) základných škôl v meste a vidieku vo vybranom regióne. Grant Univerzity Komenského č. UK/80/2014.
 • Olosová, G.: Efektivita vybraných prístupov k vyučovaniu basketbalu žiakov základných škôl. Grant Univerzity Komenského č. UK/314/2014.
 • Potočníková, J.: Účinnosť špecializovaného psychoterapeutického a pohybového programu na štruktúru osobnosti onkologických pacientov. Grant Univerzity Komenského   č. UK/291/2014.
 • Vrtiaková, B.: Vnímanie étosu vybraných tanečných disciplín IDO. Grant Univerzity Komenského č. UK/63/2014.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2013

 • Gábriš, Cs: Rozvoj anaeróbnych schopností a ich vplyv na výkon futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/349/2013.
 • Horný, M.: Vplyv zaťaženia hráča v zápase na úroveň rýchlostných a rýchlostno-silových schopností futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/139/2013.
 • Kovárová, J.: Odozva kostného metabolizmu na rôzne formy silového zaťaženia pred- a postmenopauzálnych žien. Grant Univerzity Komenského č. UK/512/2013.
 • Kucsa, R.: Vplyv trojbodovej streľby na víťazstvo v zápase vo vrcholovom basketbale. Grant Univerzity Komenského č. UK/369/2013.
 • Longová, K.: Rozvoj silových schopností s intenzitou nad 90 % maximálneho výkonu (Pmax) pri rozdielnom vonkajšom odpore (o 20 %) a odlišnom systéme zvyšovania zaťaženia. Grant Univerzity Komenského č. UK/238/2013.
 • Potočníková, J.: Súvislosti medzi vybranými dimenziami osobnosti a hernou výkonnosťou tenistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/460/2013.
 • Šmela, P.: Kondiční cvičení v tělesné a sportovní výchově jako motivační prostředek k pohybovým aktivitám středoškoláků. Grant Univerzity Komenského č. UK/76/2013.
 • Zelko, A.: Vplyv špecializovaného silového programu na kvalitu života pacientov. Grant Univerzity Komenského č. UK/287/2013.
 • Žuffová, Z.: Štandardizácia metódy hodnotenia herného výkonu a vybraných motorických testov pohybových zručností pre basketbal a frisbee ultimate. Grant Univerzity Komenského č. UK/392/2013.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2012

 • Bartošová, Z.: Vplyv bodového stavu v sete na herný výkon družstva junioriek. Grant Univerzity Komenského č. UK/424/2012.
 • Čierna, D.: Koincidenčné reakčné schopnosti vo funkčnej diagnostike športovcov. Grant Univerzity Komenského č. UK/433/2012.
 • Horný, M.: Vplyv zaťaženia hráča v zápase na úroveň rýchlostných a rýchlostno-silových schopností futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/388/2012.
 • Hudečková, M.: Stabilita postoja po perturbácii v horizontálnej rovine pri posudzovaní rovnováhových schopností. Grant Univerzity Komenského č. UK/85/2012.
 • Chovanec, L.: Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu. Grant Univerzity Komenského č. UK/558/2012.
 • Kopúň, P.: Zvyšovanie taktickej výkonnosti prostredníctvom vybraných činiteľov športového tréningu vo futbale. Grant Univerzity Komenského č. UK/264/2012.
 • Longová, K.: Účinnosť silového tréningu v otvorených a uzavretých kinematických reťazcoch s rovnakým súčtom výkkonov na zmeny motorickej výkonnosti. Grant Univerzity Komenského č. UK/114/2012.
 • Štefániková, G.: Vplyv 12-týždňového balančného tréningu na „Nintende Wii Fit” na koordinačné schopnosti detí mladšieho školského veku. Grant Univerzity Komenského č. UK/597/2012.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2011

 • Dančíková, V.: Efektívnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na gymnáziách. Grant Univerzity Komenského č. UK/425/2011.
 • Hančák, J.: Vzťah medzi úspešnosťou družstva a vybranými ukazovateľmi herného výkonu vo vrcholovom volejbale mužov. Grant Univerzity Komenského č. UK/167/2011.
 • Hardoň, M.: Modelovanie techniky a štruktúra športového výkonu vo vrhu guľou. Grant Univerzity Komenského č. UK/122/2011.
 • Karas, J.: Parametre aeróbnych a anaeróbnych schopností ako ukazovatele odozvy na tréningové zaťaženie cyklistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/322/2011.
 • Kinči, M.: Vplyv anaeróbnej trénovanosti na presnosť a rýchlosť vykonania vybraných útočných herných činností jednotlivca. Grant Univerzity Komenského č. UK/9/2011.
 • Kováčiková, Z.: Zmeny reakčno-rýchlostných schopností po rôznych formách agility tréningu. Grant Univerzity Komenského č. UK/412/2011.
 • Novosád, A.: Analýza vzťahu jednorazového  (1 RM) a výkonového maxima (Pmax) pri vybraných komplexných  telesných cvičeniach za účelom doplnenia metodotvorných činiteľov funkcionálneho posilňovania. Grant Univerzity Komenského č. UK/372/2011.
 • Rozboril, P.: Podmienky vyučovacieho procesu telesnej a športovej výchovy ako podmieňujúci faktor pohybovej aktivity detí a mládeže. Grant Univerzity Komenského č. UK/461/2011.
 • Štefániková, G.: Vizuálne spätnoväzobné riadenie pohybu ťažiska v rozvoji koordinačných schopností u detí. Grant Univerzity Komenského č. UK/427/2011.

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2010

 • Karas, J.: Parametre aeróbnych a anaeróbnych schopností ako ukazovatele odozvy na tréningové nzaťaženie cyklistov;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/510/2010
 • Kinči, M.: Vplyv anaeróbnej trénovanosti na presnosť a rýchlosť vykonania vybraných útočných herných činností vo futbale;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/230/2010
 • Kvetáková, L.: Hodnotenie adaptačných efektov po rozličnom zaťažení v rýchlostnej kanoistike pomocou spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/552/2010
 • Mihalík, T.: Efektívnosť rozličných typov silového tréningu s využitím pružinových systémov pohybového aparátu na zmeny vo vybraných parametroch silových schopností;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/305/2010
 • Novosád, A.: Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska maximálnej sily, silového gradientu, maximálneho silového výkonu a využitia pružinových systémov pohybového aparátu;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/386/2010
 • Potočárová, L.: Dynamika zmien vybraných pohybových schopností tenistov pri tréningu na nestabilných podložkách;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/523/2010
 • Putala, M.: Športová špecializácia ako kritérium kvality silových parametrov v plaveckých športoch;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/369/2010
 • Slyško, M.: Hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v mládežníckom futbale;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/371/2010
 • Turanová, A.: Vplyv Pilatesových cvičení na funkčné poruchy pohybového systému;
  Grant Univerzity Komenského č. UK/574/2010

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2009

 • Kraček, S.: Pohybové vzdelávanie špecifickými hrami ako podnet rozvoja komunikácie detí s autizmom; Grant Univerzity Komenského č. UK/141/2009
 • Kvetáková, L.: Hodnotenie adaptačných efektov po rozličnom zaťažení v rýchlostnej kanoistike pomocou spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie; Grant Univerzity Komenského č. UK/78/2009
 • Macko, P.: Vplyv cvičení s rozdielnymi balančnými prostriedkami na parametre rovnováhy senzomotorických schopností a vybraných parametrov silových schopností karatistov; Grant Univerzity Komenského č. UK/165/2009
 • Pělucha, R.: Vplyv bodového stavu v sete na taktiku vedenia a zakončenia útoku vo volejbale mužov; Grant Univerzity Komenského č. UK/170/2009
 • Potočárová, L.: Dynamika zmien vybraných pohybových schopností pri tréningu na balančných podložkách v tenise; Grant Univerzity Komenského č. UK/142/2009
 • Tokár, M.: Závislosť adaptačných zmien funkčnosti pohybového systému od štruktúry tréningového zaťaženia v ľadovom hokeji mládeže; Grant Univerzity Komenského č. UK/151/2009
 • Zagyi, P.: Posudzovanie rýchlosti reakcie a sily kopov v športových úpoloch testom Kreaction; Grant Univerzity Komenského č. UK/140/2009