Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

Zahraničná spolupráca FTVŠ UK s partnerskými inštitúciami je predpokladom pre zvyšovanie kvality pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty.

V súčasnosti má FTVŠ UK uzatvorených 31 bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi v rámci programu ERASMUS+. Na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility sa najviac využíva program ERASMUS+.