Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FTVŠ UK

Predseda vedeckej rady

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Vnútrofakultní členovia

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Mgr. Ján Cvečka, PhD.
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Mgr. František Seman, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Mimofakultní členovia

prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. (FF UMB Banská Bystrica)
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (dekan FŠ PU Prešov)
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (PF UKF Nitra)

Zahraniční členovia

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (FTK PU Olomouc)
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (FTVS UK Praha)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (FSpS MU Brno)

Čestní členovia

Mgr. Boris Čavajda
Mgr. Jozef Gönci
Ing. Anton Siekel