Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký časopis Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

Od r. 2015 sa zborník Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae mení na periodikum. Vedecký časopis bude pod rovnakým názvom vychádzať 2-krát do roka v anglickom jazyku so slovenským abstraktom ako doteraz.

Časopis je citovaný v EBSCO (Information Services provides a complete and optimized research solution comprised of e-journals, e-books, and research databases).

Príspevky do časopisu Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae zasielajte v týchto termínoch:

č. 1 - do 31.03. príslušného kalendárneho roka
č. 2 - do 30.09.
príslušného kalendárneho roka

Pokyny na publikovanie (link)

Kontaktné dispozície

Redakčnú poštu zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakuta telesnej výchovy a športu
Mgr. Angela Barineková

Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9,
814 69 Bratislava

Mgr. Angela Barineková
E-mail:angela.barinekovauniba.sk
Tel.:+421 (02) 9017 9924
Klapka (VoIP):17 9924

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
predseda Redakčnej rady