Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Štúdium na našej fakulte

Jedným z dvoch základných poslaní Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave je oblasť vzdelávania. Fakulta telesnej výchovy a športu poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v oblasti ...... Všetky študijné programy, ktoré fakulta otvára, získali akreditáciu od Akreditačnej komisie.

Štúdium na fakulte je štrukturované v súlade s Bolonskou deklaráciou do troch stupňov: bakalárskeho, magisterského a doktorandského. Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS). Kreditový systém ponúka študentom väčšiu voľnosť pri kreovaní svojho štúdia a priestor pre mobilitu.

Naša fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. V týchto troch stupňoch má akreditovaných ....... študijných programov. Pokiaľ ide o počet študijných programov a šírku ich záberu, je naša fakulta na Slovensku jedinečná. Mnoho študijných programov tu má dlhú tradíciu a vyučujú na nich profilové osobnosti danej disciplíny.

Podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania (maturita) a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu (písomný test), zameranú na testovanie všeobecných študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.

Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy, s výnimkou kombinácie dvoch študijných programov, ktoré majú stanovenú odlišnú skúšku špecifických predpokladov pre štúdium. Uvádza ich na jednej prihláške v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. V prípade, ak by uchádzač nebol prijatý na študijný program, ktorý uviedol ako prvý, má možnosť nastúpiť na druhý študijný program v prípade, že dosiahol dostatočne dobrý výsledok na prijatie. Písomné testy sú opravované anonymne, v záujme čo najväčšej transparentnosti prijímacieho konania.

Na otvárané magisterské študijné programy sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. V prípade, že ste na inej vysokej škole ukončili bakalárske štúdium v príbuznom odbore, máte možnosť prihlásiť sa na magisterské štúdium na našej fakulte.

Viac informácií nájdu záujemcovia o štúdium, študenti i absolventi v tejto časti webu fakulty:

  • Študijný poriadok
  • Zoznam akreditovaných študijných programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa
  • aktuálne otvárané bakalárske študijné programy