Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

INŠTRUKTORSKÁ AKADÉMIA

O projekte

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov

Trénerská a inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim niekoľko vzdelávacích programov (školení) pre získanie trénerských a inštruktorských kvalifikačných stupňov v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 354/2016 Z.z.  (najmä § 83, 84, 106b)

Vzdelávanie športových odborníkov do roku 2015 definoval Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe vo vyhláške MŠ SR 444 / 2008 Z.z., ktorý bol a novelizovaný vo vyhláške 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

Sprostredkováva najnovšie poznatky z vied o športe a príslušnej športovej špecializácie. Jeho hlavným cieľom je pripraviť špecializovaných odborníkov, ktorí spĺňajú profil absolventa - trénera a inštruktora I., II. a III. kvalifikačného stupňa (v minulosti III. a II. trieda do roku 2008).

Viac o uznávaní odbornej spôsobilosti získanej podľa predchádzajúcih predpisov do 31.12.2015.

Spolupráca so športovými subjektami

Vzdelávací projekt Trénerskej a inštruktorskej akadémie FTVŠ UK je založený na spolupráci s národnými športovými zväzmi a športovými organizáciami deklarovanej vo vzájomných dohodách, v rámci ktorých je definovaná vzájomná participácia pri personálnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacích programov - vzdelávania trénerov a inštruktorov.

Prvoradými úlohami sú:

 • koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie z rôznych športových odvetví,
 • zefektívnenie organizácie spoločných všeobecných častí,
 • vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe športovej špecializácie.

Športové špecializácie

FTVŠ UK ponúka v oblasti vzdelávania odborníkov v športe, tieto odborné spôsobilosti I.-III. kvalifikačného stupňa:

Individuálne športy a pohybové aktivity
 • inštruktor aikido
 • inštruktor aquafitness
 • inštruktor cykloturistiky
 • inštruktor golfu
 • inštruktor jógy a jógovej terapie
 • inštruktor pilates
 • inštruktor snoubordingu
 • inštruktor zápasenia
 • inštruktor zjazdového lyžovania (pre učiteľov ZŠ a SŠ)

Odborné spôsobilosti sú ponúkané na základe spolupráce so športovými zväzmi a subjektami - aktuálne ponuky vzdelávania nájdete v Aktuálne aktivity.

Uznávanie predmetov; Financovanie; Forma výučby; Organizačné zabezpečenie

Uznávanie predmetov
 • všeobecnej časti pre absolventov VŠ telovýchovného alebo pedagogického zamerania,
 • na základe podania žiadosti,
 • s priložením dokladov - výkaz o štúdiu (index - kópia), diplom (dodatok diplomu), vysvedčenie, výpis známok.
Financovanie
 • samoplatci,
 • časť úhrady poplatkov príslušným športovým zväzom,
 • formou grantov,
 • individuálna výška poplatku za poskytované vzdelávanie (školenie) je súčasťou informácie pre uchádzačov,
 • poplatok za vzdelávací program musí študent uhradiť v určenom termíne a jeho výška zavisí aj od celkového počtu uchádzačov,
 • študentom denného štúdia na FTVŠ UK v Bratislave sa poskytuje zľava až po naplnení minimálnej kapacity kurzu a s ohľadom na priestorové možnosti kurzu.
Forma výučby
 • vzdelávací program tvorí všeobecná a špeciálna časť,
 • bloková forma spravidla vo víkendových dňoch,
 • teoretické prednášky a semináre, riadené diskusie, praktické cvičenia, hospitačné a výstupové praxe, samoštúdium, konzultácie, seminárne a záverečné práce,
 • pri stanovení termínov sa vychádza v ústrety uchádzačom (v spolupráci so športovými subjektami - partnermi vzdelávania), aby termíny školení minimálne narúšali ich pracovný a tréningový proces.
Organizačné zabezpečenie

Obsah vzdelávacieho programu zabezpečujú lektori z jednotlivých katedier fakulty pod priamou garanciou príslušného študijného prodekana. Vzdelávanie riadi koordinátor ďalších foriem vzdelávania. Administratívne riadenie je realizované Referátom ďalších foriem vzdelávania (v rámci Študijného oddelenia fakulty) v koordinácii s vedúcimi učiteľmi príslušnej športovej špecializácie. Vzdelávací program sa realizuje v úzkej súčinnosti s partnermi vzdelávania športovými subjektami, najmä v špeciálnej časti vzdelávacej aktivity. 

Teoretická časť výučby prebieha v učebniach vybavenej modernou didaktickou technikou (aula, 0-71, 0-70).

Praktická časť výučby sa realizuje v športovej hale, plavárni, gymnastickej telocvični, posilňovni alebo na vonkajších ihriskách ako v ďalších zariadeniach slúžiacich rovnako pre zabezpečenie pedagogického procesu denného vysokoškolského štúdia 1. a 2.stupňa. Hospitácie tréningových a cvičebných jednotiek, pozorovania  na súťažiach / zápasoch sa uskutočňujú v popredných kluboch, družstvách ženskej a mužskej kategórie ako aj v mládežníckych kluboch a družstvách ako aj u partnerov v rámci ich programov pohybových aktivít.

Prihlasovanie

Zisťovanie predbežného záujmu pre vzdelávacie programy inštruktorov I. - III. kvalifikačného stupňa.
Pred prihlasovaním sa si pozrite všeobecné informácie o ponúkaných vzdelávacích programoch.

 1. Prihlasovanie sa na vzdelávací program I. stupňa (všeobecná časť + 2 bloky špecializácie) - len na ponúkané programy
  - do 16.9.2022 inštruktor, viac v aktuálnom pláne aktivít.
 2. Prihlasovanie sa na vzdelávací program II. stupňa (2 všeobecné časti + 3 bloky špecializácie) - len na ponúkané programy
  - do 30.10.2022, viac v aktuálnom pláne aktivít.

Pre predbežné prihlásenie sa na rôzne aj neponúkané programy vyplňte nasledovný formulár:
Formulár pre záujemcov o vzdelávanie

Po vyhodnotení predbežného prihlasovania a otvorení vzdelávania Vám zašleme záväznú prihlášku. Vzdelávanie ponúkame a následne otvárame za predpokladu prihlásenia dostatočného počtu záujemcov pre príslušný šport.

Kontakt:  akademiafsport.uniba.sk

Každý Váš e-mail evidujeme. V prípade otvorenia Vami požadovaného vzdelávacieho programu Vás budeme kontaktovať.