Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác na FTVŠ UK v letnom semestri akad. roku 2020/2021 budú vo všetkých troch stupňoch štúdia realizované dištančnou metódou.

ŠD LAFRANCONI JE UZATVORENÝ DO ODVOLANIA