Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie činnosti na FTVŠ UK v letnom semestri akad. roku 2020/2021 budú vo všetkých troch stupňoch štúdia ukončené dištančnou metódou.

Overovanie vedomostí na FTVŠ UK v letnom semestri akad. roku 2020/2021 bude vo všetkých troch stupňoch štúdia realizované dištančnou metódou.

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác na FTVŠ UK v letnom semestri akad. roku 2020/2021 budú vo všetkých troch stupňoch štúdia realizované dištančnou metódou.

Z dôvodu predĺženia núdzového stavu na Slovensku a z toho rezultujúcich opatrení

sa prijímacia skúška na bakalárske štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2021/2022

uskutoční v náhradnom termíne v dňoch 6. až 9. júla 2021.

ŠD LAFRANCONI JE UZATVORENÝ DO ODVOLANIA