Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Prodekan Mgr. František Seman, PhD.

  • magisterský študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)
E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Mobil:+421 917 402 580
Miestnosť:I-22
Úradné hodiny
Pondelok:13:45-15:15
Piatok:13:00-14:30

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Mgr. Eva Holienková
E-mail:eva.holienkovauniba.sk
Tel.:+421 2 901 79 910
Klapka (VoIP):17 9910
Miestnosť:I-25
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:30
Streda:09:00-11:30
Piatok:09:00-11:00

Študijné programy

  • športová edukológia

  • športová kinantropológia

ZIMNÝ SEMESTER
Zápis študentov (1. rok štúdia denná i externá forma)24.08.2021
Zápis študentov (2. rok štúdia denná forma; 3. – 5,. rok štúdia denná i externá forma)02.09.2021
Zápis študentov (2. rok štúdia externá forma)06.09.2021
Výučba (prednášky a semináre) – III. blok (2. rok štúdia)06.09.-10.09.2021
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na dizertačnú skúškuDo 14.09.2021
Dizertačné skúšky (jesenný termín)11.10.-15.10.2021
Výučba (prednášky a semináre) – I. blok (1. rok štúdia)10.01.-14.01.2022
LETNÝ SEMESTER
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na dizertačnú skúškuDo 10.01.2022
Dizertačné skúšky (jarný termín)07.-11.02.2022
Odovzdanie dizertačnej práce a prihlášky na obhajobu (3. rok štúdia)Do 20.04.2022
Termín podania prihlášok na doktorandské štúdium10.06.2022
Výučba (prednášky a semináre) – II. blok (1. rok štúdia)06.06.-10.06.2022
Obhajoby dizertačných prác27.06.-30.06.2022
Prijímacia skúška na doktorandské štúdium na FTVŠ UK06.07.-07.07.2022