Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

 

Z dôvodu predĺženia núdzového stavu na Slovensku a z toho rezultujúcich opatrení

sa prijímacia skúška na bakalárske štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2021/2022

uskutoční v náhradnom termíne v dňoch 6. až 9. júla 2021.

ŠD LAFRANCONI JE UZATVORENÝ DO ODVOLANIA

Príkaz rektora č. 8/2021 - Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK

Pokyny k zadávaniu tém ZP