Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kritéria VR pre habilitáciu docentov a menovanie profesorov

VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent"
a vedecko-pedagogického titulu "profesor"

V súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schválila Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) na svojom zasadnutí dňa 14.10.2013 Rámcové kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej „rámcové kritériá“).

Rámcové kritériá sú vypracované v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Kritériami Akreditačnej komisie používanými pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

KRITÉRIÁ NA UDELENIE TITULU DOCENT

Čl. 1 Pedagogická činnosť

Uchádzač o titul docent musí splniť  nasledujúce kritériá v oblasti pedagogickej činnosti:

A. kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia,
B. vedenie ukončených záverečných prác študentov,
C. tvorba študijných materiálov,
D. odborné práce – pedagogicko-metodického charakteru.

Minimálne požiadavky na kritériá o udelenie titulu docent v pedagogickej činnosti:

a) tri (3) roky kontinuálnej vzdelávacej činnosti na vysokej škole od získania vysokoškolského vzdelania III. stupňa vo funkcii odborného asistenta v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času,
b) vedenie desiatich (10) ukončených záverečných prác (bakalárskych a diplomových),
c) autorstvo učebných textov so súhrnným autorským podielom 6 AH,
d) publikovanie desiatich (10) odborných prác pedagogicko-metodického charakteru.

Čl. 2 Vedecká produktivita

Uchádzač o udelenie titulu docent musí splniť  nasledujúce kritériá v oblasti vedeckej produktivity:

A. práca vo výskumných alebo umeleckých tímoch na úrovni národných a medzinárodných grantových agentúr,
B. publikovanie pôvodných vedeckých prác podľa požiadaviek kategorizácie publikovaných dokumentov,
C. preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu.

Minimálne požiadavky na kritériá na udelenie titulu docent  v oblasti vedeckej produktivity:

a) úspešne ukončené dva (2) výskumné projekty, z toho v jednom ako vedúci, resp. zástupca projektu,
b) publikovanie jednej (1) vedeckej monografie,
c) publikovanie dvadsiatich (20) vedeckých prác spolu, z toho minimálne 5 vedeckých prác uverejnených v zahraničí a 1 vedecká práca evidovaná databázami WoS alebo Scopus,
d) tridsať (30) citácií a ohlasov spolu, z toho minimálne desať (10) zahraničných citácií a tri (3) citácie evidované v databázach WoS alebo Scopus.

KRITÉRIÁ NA UDELENIE TITULU DOCENT

Tabuľka 1  Minimálne kvantitatívne ukazovatele pedagogického pôsobenia uchádzača o udelenie titulu docent

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie titulu docent
A. Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore Minimálne 3 roky
B. Vedenie ukončených záverečných prác študentov Minimálne 10 prác
C. Tvorba študijných materiálov Učebné texty – 6AH
D. Odborné práce – pedagogicko-metodického charakteru 10

Tabuľka 2  Minimálne kvantitatívne ukazovatele pôsobenia uchádzača o udelenie titulu docent v oblasti vedy a umenia a v oblasti citácií a  ohlasov na uvedené aktivity

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie titulu docent
E. Práca vo výskumných alebo umeleckých tímoch na
úrovni národných a medzinárodných grantových agentúr
Úspešne ukončené 2 výskumné projekty, z toho v jednom ako vedúci, resp. zástupca projektu
F. Publikované pôvodné vedecké práce podľa požiadaviek kategorizácie publikovaných dokumentov Minimálne 1 monografia
Minimálne 20 vedeckých prác spolu z toho:
- minimálne 5 uverejnených v zahraničí,
- 1 evidovaná databázami WoS alebo Scopus
G. Preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu Minimálne 30 citácií spolu z toho:
- minimálne 10 zahraničných,
- 3 evidované v databázach WoS alebo Scopus


KRITÉRIÁ NA UDELENIE TITULU PROFESOR

Čl. 3 Pedagogická činnosť

Uchádzač o udelenie titulu profesor musí splniť  nasledujúce kritériá v oblasti pedagogickej činnosti:

A. kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor,
B. vedenie ukončených záverečných prác študentov,
C. školiteľstvo doktorandov,
D. tvorba študijných materiálov.

Minimálne požiadavky na kritériá na získanie titulu profesor  v pedagogickej činnosti:

a) tri (3) roky kontinuálnej vzdelávacej činnosti na vysokej škole od udelenia titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor, alebo v príbuznom študijnom odbore, v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia),
b) vedenie dvadsiatich (20) ukončených záverečných prác,
c) školiteľstvo jedného (1) ukončeného doktoranda v danom, alebo príbuznom študijnom odbore a jedného (1) doktoranda po dizertačnej skúške, v danom študijnom odbore
d) publikovanie jednej (1) vysokoškolskej učebnice alebo autorstvo učebných textov so súhrnným autorským podielom 9 AH.

Čl. 4 Vedecká produktivita

Uchádzač udelenie o titulu profesor  musí splniť  nasledujúce kritériá v oblasti vedeckej produktivity:

A. práca vo výskumných alebo umeleckých tímoch na úrovni národných a medzinárodných grantových agentúr,
B. publikovanie pôvodných vedeckých prác podľa požiadaviek kategorizácie publikovaných dokumentov,
C. preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu.

Minimálne požiadavky na kritériá o udelenie titulu profesor  v oblasti vedeckej produktivity:

a) úspešne ukončené štyri (4) výskumné projekty, z toho dva (2) ako vedúci,
b) publikovanie dvoch  (2) vedeckých  monografií,
c) publikovanie tridsiatich piatich (35) vedeckých prác spolu, z toho minimálne desať (10)  vedeckých prác uverejnených v zahraničí a tri (3) vedecké práce evidované databázami WoS alebo Scopus alebo CC s IF ≥ 0,10
d) šesťdesiat (60) citácií a ohlasov spolu, z toho minimálne dvadsať (20) zahraničných citácií a päť (5) citácií evidovaných  v databázach WoS alebo Scopus.

Čl.5 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o vymenovanie za profesora

a) Súčasťou materiálov uchádzača o vymenovanie za profesora sú posudky najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov v danom odbore.
b) Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň 5 publikácií v cudzom (prednostne anglickom) jazyku.
c) Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) oslovuje so žiadosťou o posúdenie rektor UK, pričom môže vychádzať pri ich výbere z návrhu fakulty.


KRITÉRIÁ NA UDELENIE TITULU PROFESOR

Tabuľka 3  Minimálne kvantitatívne ukazovatele pedagogického pôsobenia uchádzača o udelenie titulu profesor

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie titulu profesor
A. Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore Minimálne 3 roky od udelenia titulu docent
B. Vedenie ukončených záverečných prác študentov Minimálne 20 prác
C. Školiteľstvo doktorandov Školiteľstvo jedného ukončeného doktoranda a jedného po dizertačnej skúške
D. Tvorba študijných materiálov Minimálne jedna vysokoškolská učebnica
Učebné texty - 9AH

Tabuľka 4  Minimálne kvantitatívne ukazovatele pôsobenia uchádzača o udelenie titulu profesor v oblasti vedy a umenia a v oblasti citácií a  ohlasov na uvedené aktivity

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie titulu profesor
E. Práca vo výskumných alebo umeleckých tímoch na úrovni národných a medzinárodných grantových agentúr 4 ukončené, z toho 2x ako vedúci
F. Publikované pôvodné vedecké práce podľa požiadaviek kategorizácie publikovaných dokumentov Minimálne 2 vedecké monografie.
Minimálne 35 vedeckých prác, z toho:
- minimálne 10 uverejnených v zahraničí,
- 3 evidované v databázach WoS alebo Scopus alebo CC s IF ≥ 0,10
G. Preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu Minimálne 60 citácií, z toho:
- minimálne 20 zahraničných,
- 5 evidovaných v databázach WoS alebo Scopus

Poznámka:
Priradenie impakt faktora príslušnej publikácie v zmysle príslušných kritérií AK (KHKV 3) garantuje Akademická knižnica UK.

Čl. 6 Spoločné ustanovenia

Pri plnení čl. 5 sú možné nasledovné alternatívy:

a) posudok v zmysle Čl. 5 je možné nahradiť významným trénerským úspechom (medailovým umiestnením na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a olympijských hrách) v ekvivalencii jedno medailové umiestnenie nahrádza jeden posudok,
alebo
b)  publikovanie ďalších vedeckých prác (nad minimum 3) citovaných databázami WoS a Scopus v ekvivalencii 3 vedecké práce nahrádzajú jeden posudok.

Čl. 7 Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto kritériá boli prerokované vo Vedeckej rade  FTVŠ UK 7.2.2014, nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 3.3.2014 a účinnosť dňa 1. apríla 2014.
2. Na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré sa začali   do 31. marca 2014 sa vzťahujú doterajšie kritériá.
3. Zrušujú sa Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ FTVŠ UK,   zo dňa 16.2.2009.

 

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda VR FTVŠ UKpredseda Vedeckej rady UK