Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Štátny reprezentant SR

PODMIENKY UDELENIA ŽIADOSTI O IUKV - štátny reprezentant SR

Študent, ktorý si podáva žiadosť o IUKV na FTVŠ UK v Bratislave na LS 2023/2024 je povinný do 13.02.2024 poslať do podateľne FTVŠ UK (alebo listom na študijné oddelenie) nasledujúce podklady:

  1. Vyplnenú žiadosť o IUKV potvrdenú generálnym sekretárom príslušného zväzu (federácie) a podpísanú študentom,
  2. kópiu výsledkovej listiny, že sa zúčastnil za posledný akademický rok minimálne na jedných z uvedených pretekov: OH, OHM, MS, ME, SP, EP,
  3. nominačný list reprezentanta SR,
  4. zoznam pretekov (OH, OHM, MS, ME, SP, EP) pre nasledujúce obdobie (semester),
  5. zoznam sústredení a reprezentačných akcií pre nasledujúce obdobie (semester).

Po schválení individuálnej úpravy účasti na kontaktnej výučbe sa musí študent pri celosemestrálnej výučbe predmetu minimálne 6-krát aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu (do tohto počtu sa neráta účasť na predmete v týždni udeľovania kreditov). Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent doplní formou individuálnych konzultácii s príslušným učiteľom.

  • Žiadosť sa odovzdáva na tlačive, ktoré je pre študentov k dispozícii na študijnom oddelení FTVŠ UK (webe fakulty).
  • Zoznam študentov, ktorým bola žiadosť schválená bude zverejnený na výveske študijného oddelenia najneskôr v deň začatia príslušného semestra a súčasne bude vnútornou poštou rozposlaný na všetky katedry FTVŠ UK.
  • Študent po schválení individuálnej úpravy účasti na kontaktnej výučbe oboznámi začiatkom semestra o tejto skutočnosti svojich vyučujúcich.
  • Platnosť schválenej žiadosti je jeden semester a platí iba na FTVŠ UK. Uvedená úprava kontaktnej výučby sa nevzťahuje na predmety, ktorých výučbu zabezpečuje iná fakulta.

V prípade ak študent neodovzdá požadované materiály v termíne, resp. materiály nebudú obsahovať vyššie uvedené požiadavky, študentovi nebude schválená žiadosť o IUKV.

Žiadosť študenta FTVŠ UK – štátneho reprezentanta SR o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v letnom semestri akademického roku 2023/2024FORMÁT
PDFDOCX