Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Individuálna úprava účasti na kontaktnej výučbe

Vnútorný predpis č. 3/2020 Smernica dekana FTVŠ UK "Individuálna úprava účasti na kontaktnej výučbe"

 1. Študent, ktorý je štátny reprezentant SR, si môže podať žiadosť o odpustenie plnenia kritérií kontrolných etáp štúdia a v prípade preukázateľného plnenia reprezentačných alebo súťažných povinností mu môže dekan FTVŠ UK schváliť individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe (ďalej IÚKV).
  Žiadosť o IUKV musí obsahovať:
  • kópiu výsledkovej listiny, že sa zúčastnil minimálne na jedných z uvedených pretekov: OH, OHM, MS, ME, SP, EP,
  • nominačný list reprezentanta SR,
  • zoznam pretekov (OH, OHM, MS, ME, SP, EP) pre nasledujúce obdobie,
  • zoznam sústredení a reprezentačných akcií.
  Správnosť údajov uvedených v žiadosti musí potvrdiť generálny sekretár príslušného športového zväzu (asociácie alebo federácie; uviesť meno a priezvisko osoby).
  Po schválení individuálnej úpravy účasti na kontaktnej výučbe sa musí študent pri celosemestrálnej výučbe predmetu minimálne 6-krát aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu (do tohto počtu sa neráta účasť na predmete v týždni udeľovania kreditov). Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent doplní formou individuálnych konzultácií s príslušným učiteľom.

 2. Študent, ktorý je hráčom najvyšších seniorských súťaží SR vo vybraných druhoch športu, si môže podať žiadosť o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe. Ku žiadosti študenta musí byť vyjadrenie príslušnej katedry o potrebe udelenia IUKV z dôvodu kolízie pri plnení si športových a študijných povinností. Žiadosť o IUKV sa podáva iba v športových špecializáciách, ktoré sú v danom akademickom roku otvárané.
  Žiadosť o IUKV musí obsahovať:
  • Podrobný týždňový mikrocyklus:
   a. harmonogram zápasov
   b. harmonogram tréningových jednotiek – čas, miesto
  Správnosť údajov uvedených v žiadosti musí potvrdiť generálny sekretár príslušného športového zväzu (asociácie, federácie), resp. SZTK (uviesť meno a priezvisko osoby).
  Po schválení žiadosti sa musí študent pri celosemestrálnej výučbe predmetu minimálne 8-krát aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu (do tohto počtu sa neráta účasť na predmete v týždni udeľovania kreditov). Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent doplní formou individuálnych konzultácií s príslušným učiteľom.
  • Žiadosť sa odovzdáva na tlačive, ktoré je pre študentov k dispozícii na internetovej stránke fakulty.
  • Študent musí odovzdať kompletne vyplnenú a potvrdenú žiadosť najneskôr do dátumu, ktorý je uvedený v ročenke FTVŠ UK na príslušný akademický rok príslušného semestra na študijné oddelenie FTVŠ UK.
  • Zoznam študentov, ktorým bola žiadosť schválená bude zverejnený na výveske študijného oddelenia najneskôr v deň začatia príslušného semestra a súčasne bude rozposlaný na všetky katedry FTVŠ UK.
  • Študent po schválení individuálnej úpravy účasti na kontaktnej výučbe oboznámi začiatkom semestra o tejto skutočnosti svojich vyučujúcich.
  • Platnosť schválenej žiadosti je jeden semester a platí iba na FTVŠ UK. Uvedená úprava kontaktnej výučby sa nevzťahuje na predmety, ktorých výučbu zabezpečuje iná fakulta.

 3. Smernica nadobúda platnosť od akademického roku 2020/21.