Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Trénerstvo

Uchádzač musí:

  • v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy,
  • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 10 bodov z maximálneho počtu 50 bodov,
  • splniť minimálne podmienky pre zaradenie na športovú špecializáciu (uvedené v tab. 2). pokiaľ uchádzač nespĺňa minimálne požiadavky na zvolenú športovú špecializáciu tak mu bude ponúknutý iný študijný program.

 Za úroveň športovej výkonnosti v rokoch 2020 až 2024 možno uchádzačovi prideliť navyše 0 – 25 bodov. O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK na návrh vedúceho učiteľa športove špecializácie.