Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Termíny prijímacieho konania

23.04.-26.04.2024 Prijímacia skúška na FTVŠ UK na bakalárske štúdium

 

Náhradný termín* prijímacích skúšok na FTVŠ UK 06.–07.06. 2024!!!

*Náhradný termín prijímacej skúšky je určený IBA pre uchádzačov, ktorí sa pred konaním prijímacej skúšky v riadnom termíne zranili /ochoreli/, alebo sa nemohli prijímacej skúšky v riadnom termíne zúčastniť z reprezentačných dôvodov. V prípade zranenia /ochorenia/ je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave od telovýchovného lekára (potvrdenie od telovýchovného lekára nesmie mať dátum po termíne prijímacej skúšky). V prípade neúčasti z reprezentačných dôvodov je potrebné predložiť potvrdenie od príslušného zväzu /federácie/ o účasti na reprezentačnej akcii.

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Študijné programy
1. stupňa štúdia:
forma štúdia štandardná dĺžka štúdia získaný titul plánovaný počet prijatých uchádzačov
1. Trénerstvo*
(špecializácie uvedené v tab. 2)
denná 3 roky Bc. 100
2. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy*
(špecializácie uvedené v tab. 2)
denná 3 roky Bc. 140

3.

Športový manažment denná 3 roky Bc. 40

4.

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie denná 3 roky Bc. 20

5.

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie denná 3 roky Bc. 20
6. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry denná 3 roky Bc. 10
7. Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry denná 3 roky Bc. 5
8. Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry denná 3 roky Bc. 5

9.

Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie denná 3 roky Bc. 10
Plánovaný počet prijatých uchádzačov - spolu:

 

350

Vnútorné predpisy

Podmienky prijímania uchádzačov

1. STUPEŇ ŠTÚDIA (bakalárske štúdium)

 • základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace),
 • pre uchádzačov študijných programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – splnenie minimálnych podmienok na zaradenie na športovú špecializáciu (na základe dokladu o úrovni športovej výkonnosti),
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • absolvovanie všetkých disciplín pohybovej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač musí v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru!

Absolvovanie disciplíny znamená:

 • beh na "50 m" prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek,
 • Cooperov test – absolvovať test celých 12 min.,
 • plávanie - absolvovanie disciplíny znamená: súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom v čase do 3:30 min. Po presiahnutí tohto času bude uchádzač zastavený a bude mu oznámené, neabsolvoval disciplínu.
 • gymnastika – absolvovať celú predpísanú gymnastickú zostavu (stojka –  kotúľ, skok s obratom o 180° kotúľ vzad do stojky, premet bokom),
 • športová hra absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry.
 • V teoretickom teste získať minimálne 10 bodov /z 50 bodov/ – študijné programy: trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.

Ďalšie informácie

Vážení uchádzači o bakalárske štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2024/2025,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na ešte prebiehajúce prijímacie konanie - náhradný termín prijímacej skúšky pre všetky študijné programy (6.-7.6.2024) a tiež druhé kolo prijímacej skúšky v študijnom programe športový manažment - budú konečné poradovníky ako aj celkové výsledky prijímacej skúšky k dispozícii v týždni 10.-14. júna 2024, kedy bude zasielané aj oficiálne rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí.

Touto cestou Vás prosíme o trpezlivosť nakoľko záujem o štúdium na našu fakultu je vyšší ako dokážeme prijať.

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí