Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo TV v kombinácii

  • učiteľstvo telesnej výchovy a biológie,
  • učiteľstvo telesnej výchovy a geografie,
  • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
  • učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
  • učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
  • učiteľstvo telesnej výchovy a histórie

Uchádzač musí:

  • v pohybovej časti splniť 3 štandardy
  • v pohybovej časti získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 50 bodov.

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky. Podmienky prijatia na štúdium stanoví FTVŠ UK v spolupráci s kooperujúcimi fakultami (FM UK, PRIF UK, FIF UK).

Dekan má právo vyššie uvedené požiadavky v oprávnených prípadoch zmeniť po schválení v Akademickom senáte FTVŠ UK v Bratislave.

Poznámka:
V prípade prijatia na štúdium na FTVŠ UK bude súčet bodov, získaných v pohybovej časti prijímacej skúšky započítaný do bodového súčtu v žiadosti o pridelenie ubytovania v nasledujúcom akademickom roku.

Dôležité upozornenie:

Študijné programy: učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, telesnej výchovy a histórie sa OTVÁRAJÚ iba v prípade, že na študijný program budú prijatí minimálne 3 študenti. V opačnom prípade sa študijný program neotvorí a uchádzačom budú ponúknuté iné študijné programy uvedené v prihláške. Dekan má právo vyššie uvedené požiadavky v oprávnených prípadoch zmeniť až po schválení v Akademickom senáte FTVŠ UK v Bratislave.

Poznámka:
V prípade prijatia na štúdium na FTVŠ UK bude súčet bodov, získaných v pohybovej časti prijímacej skúšky započítaný do bodového súčtu v žiadosti o pridelenie ubytovania v nasledujúcom akademickom roku.