Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mobilita ostatných VŠ pracovníkov

VÝBEROVÉ KONANIE na UČITEĽSKÚ MOBILITU (STT) pre AR 2018/2019

Postup pri realizácii mobility ostatných VŠ pracovníkov TU

Výzva na realizáciu výberových konaní na mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019

Termín odovzdania prihlášok cez podateľňu FTVŠ UK s heslom Erasmus - STT je 8.6.2018.

Dokumenty nevyhnutné pre odovzdanie sú nasledovné:
a) prihláška
b) akceptačný list prijímajúcej univerzity