Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľská mobilita

VÝBEROVÉ KONANIE na UČITEĽSKÚ MOBILITU (STA)

<output>Postup pri realizácii študentských mobilít</output>

Postup pri realizácii učiteľských  mobilít TU

Výzva na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019.

OMV RUK Erasmus+ otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019.
Novinkou pre ak. rok 2018/2019 je podávanie prihlášok prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Online Application for staff exchange nájdete TU.

Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:
a) Prihláška na STA mobilitu
b) Akceptačný list primajúcej inštitúcie

Termín pre odovzdanie potrebnej dokumentácie a skompletizovanie nominácií STA E+ mobilít v systéme Mobility Online stanovuje OMV RUK na  08.06.2018. Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Výberové kritériá pre Erasmus+ učiteľskú mobilitu za účelom výučby (STA mobility) na FTVŠ UK

S ohľadom na Vnútorný predpis č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ sú výberové kritériá určené nasledovne:

  • výučba v cudzom jazyku na FTVŠ UK,
  • angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov na fakulte,
  • angažovanosť v projektoch a implementácií výsledkov na fakulte,
  • prínos pre pracovisko a profesionálny rast,
  • kvalita prihlášky (akceptačný list, program výučby,...).