Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FTVŠ UK NA OBDOBIE 1.11.2021 - 31.10.2025

AS FTVŠ UK v zmysle Zákona č. 363/2007 z.z., Štatútu FTVŠ UK a Zásad volieb do AS FTVŠ UK vyhlásil riadne VOĽBY do Akademického senátu FTVŠ UK.

do Zamestnaneckej komory AS FTVŠ UK

  1. kolo: 06.10.2021 11:00 – 13:00 hod.
  2. kolo: 07.10.2021 11:00 – 13:00 hod.

do Študentskej komory AS FTVŠ UK

  1. kolo: 04. – 06.10.2021 11:00 – 13:00 hod.
  2. kolo: 07. – 08.10.2021 11:00 – 13:00 hod.

Miesto konania volieb: Zasadačka dekana FTVŠ UK

Kandidačné lístky s kandidátmi sa podávajú do podateľne FTVŠ UK
do 27.09.2021 do 12:00 hod.

Zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí kandidujú do AS FTVŠ UK vo výveske
AS FTVŠ UK – 27.09.2021 do 14:00 hod.

Zverejnenie zápisnice o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do AS FTVŠ UK
vo výveske AS FTVŠ UK:

  1. kolo do Zamestnaneckej komory AS FTVŠ UK – 06.10.2021 do 15:00 hod.
  2. kolo do Zamestnaneckej komory AS FTVŠ UK – 07.10.2021 do 15:00 hod.
  1. kolo do Študentskej komory AS FTVŠ UK – 06.10.2021 do 15:00 hod.
  2. kolo do Študentskej komory AS FTVŠ UK – 08.10.2021 do 15:00 hod.

Osobný mail s oznámením a pokynmi bol zaslaný všetkým členom AO zamestnaneckej aj študentskej komory.