Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK

AS FTVŠ UK na základe uznesenia z 14.9.2023

VYHLASUJE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

(funkčné obdobie od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027) 

na deň 11. 10. 2023 od 11,00 hod. do 13,00 hod.

 

PaedDr. Martin Belás, PhD.
Predseda volebnej komisie

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Predseda AS FTVŠ UK

V Bratislave 11.10.2023