Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Smernice dekana FTVS UK

Rok 2023

 • Smernica dekana č. 1/2023Odmeňovanie za niektoré priame a nepriame pedagogické činnosti na FTVŠ UK(Ruší sa smernica dekana 6/2022)

Rok 2022

 • Smernica dekana č. 2/2022 Zloženie a činnosť komisií pre prijímacie konanie a prijímacie skúšky na FTVŠ UK
 • Smernica dekana č. 3/2022Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu (platí pre študentov prijatých od akademického roku 2022/2023)
 • Smernica dekana č. 7/2022O realizácii hospitácií na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu
  Príloha(hospitačný záznam)
 • Smernica dekana č. 8/2022O realizácii pedagogických praxí na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu
  Prílohy

Rok 2021

Rok 2020

 • Smernica dekana č. 3/2020 - Individuálna úprava kontaktnej výučby na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu
 • Smernica dekana č. 4/2020 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu, Smernici dekana FTVŠ UK č. 3/2018, Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu (Neplatí. Platí smernica dekana č. 3/2022)

Rok 2019

Rok 2018

 • Smernica dekana  č. 1/2018 - Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK v Bratislave (Neplatí. Platí vnútorný predpis FTVŠ UK v Bratislave č. 4/2022)
 • Smernica dekana č. 2/2018 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave
 • Smernica dekana č. 3/2018 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu (Neplatí. Platí smernica dekana č. 3/2022)
 • Smernica rektora č. 19/2018 - Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave (Neplatí. Platí vnútorný predpis UK v Bratislave č. 23/2021)
 • Smernica rektora č. 22/2018 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave

Rok 2017

 • Smernica dekana č. 1/2017 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu (Neplatné, platí Smernica dekana č. 3/2018)