Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy FTVŠ UK

Rok 2022

Rok 2021

  • Vnútorný predpis č. 8/2021 - schválený AS UK, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2018, Štipendijný poriadok UK v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2 (pre FTVŠ UK platí štipendijný poriadok UK) (Neplatí. Platí vnútorný predpis FTVŠ UK v Bratislave č. 5/2022)

Príloha1 (.docx)

Rok 2020

Prílohy 1-5

Rok 2015

Rok 2014

  • Vnútorný predpis č. 2/2014 - Pravidlá zabezpečenia systému kvality na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (Neplatí. Platí vnútorný predpis UK v Bratislave č. 23/2021)

Rok 2013

  • Vnútorný predpis č. 3/2013 - Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (Neplatí. Platí vnútorný predpis FTVŠ UK č. 4/2022)

Rok 2012

  • Vnútorný predpis č. 1/2012 - Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za  profesora na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (Neplatí. Platí vnútorný predpis FTVŠ UK č. 4/2022)

Rok 2010

  • Vnútorný predpis  č. 1/2010 - Zásady rigorózneho konania na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (Neplatí. Platí vnútorný predpis, Smernica rektora UK v Bratislave č. 22/2018)

Rok 2009

  • Vnútorný predpis č. 1/2009 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (schválený AS FTVŠ UK, účinný od 5.3.2009). (Neplatí, pre FTVŠ UK platí Vnútorný predpis č. 9/2018, Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.)
  • Vnútorný predpis č. 2/2009 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave (smernica dekana FTVŠ UK v Bratislave, účinná od 16.3.2009). (Neplatí. Platí vnútorný predpis FTVŠ UK č. 2/2015)