Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

O knižnici

Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba FTVŠ UK) svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské, trénerské a iné). Viac o poslaní, funkciách Knižnice nájdete v priloženom dokumente Štatút a organizačný poriadok Knižnice FTVŠ UK (.pdf, 166 kB).

Knižnica FTVŠ UK bola založená v roku 1960. Jej zameranie je na telesnú výchovu a šport, telesnú výchovu zdravotne postihnutých, telovýchovné lekárstvo a príbuzné vedné odbory. V spolupráci s Akademickou knižnicou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba AK UK) a ostatnými fakultnými knižnicami Univerzity Komenského vytvára Súborný online katalóg UK, podieľa sa na budovaní Databázy evidencie publikačnej činnosti UK zamestnancov FTVŠ UK a sprístupňuje viaceré citačné, abstraktové a plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi:


FOND KNIŽNICE TVORIA:

  • Knihy, monografie (.pdf 193 kB, slo), učebnice, skriptá, učebné texty a zborníky.
  • Periodiká — vedecké, vedecko-odborné a odborné.
  • Kvalifikačné a vedecko-výskumné práce, CD-ROM, e-knihy, online dokumenty.


Knižnica FTVŠ UK v Bratislave má vo svojom fonde zaevidovaných 50 380 knižničných jednotiek, čo predstavuje 30 140 titulov (z toho 12 198 záverečných a kvalifikačných prác).

Pre čitateľov knižnice je k dispozícii 11 titulov časopisov [ročník 2023]. Z toho sú 2 periodiká domáce a 9 zahraničných. Taktiež sú pre používateľov knižnice k dispozícii ARCHÍVNE ČÍSLA časopisov — vedeckých, vedecko-odborných a odborných.
 

Používateľmi knižnice sú: učitelia, študenti, doktorandi – interné a externé štúdium, vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci telovýchovného hnutia a ostatní.

ODDELENIA KNIŽNICE:

  • Dokumentačné oddelenie.
  • Výpožičné oddelenie.