Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

O knižnici

Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba FTVŠ UK) svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia. Viac o poslaní, funkciách knižnice — pozri Štatút a organizačný poriadok Knižnice FTVŠ UK .pdf

Knižnica FTVŠ UK bola založená v roku 1960. Jej zameranie je na telesnú výchovu a šport, telesnú výchovu zdravotne postihnutých, telovýchovné lekárstvo a príbuzné vedné odbory. V spolupráci s Akademickou knižnicou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba AK UK) a ostatnými fakultnými knižnicami Univerzity Komenského vytvára súborný online katalóg UK, podieľa sa na budovaní databázy evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FTVŠ UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi:


FOND KNIŽNICE TVORIA:

  • Knihy, monografie .pdf, učebnice, učebné texty a zborníky.
  • Časopisy — vedecké, vedecko-odborné a odborné.
  • Kvalifikačné a vedecko-výskumné práce, CD-ROM, e-knihy, online dokumenty.


Knižnica FTVŠ UK v Bratislave má doposiaľ vo svojom fonde 49.995 knižničných jednotiek, čo predstavuje 29.318 titulov.

Pre čitateľov knižnice je k dispozícii 15 titulov časopisov [ročník 2022]. Z toho sú 2 periodiká domáce a 13 zahraničných. Taktiež sú pre používateľov knižnice k dispozícii ARCHÍVNE ČÍSLA časopisov — vedeckých, vedecko-odborných a odborných.
 

Používateľmi knižnice sú: učitelia, študenti, doktorandi – interné a externé štúdium, vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci telovýchovného hnutia a ostatní.

ODDELENIA KNIŽNICE:

  • Dokumentačné oddelenie.
  • Katalogizačné a časopisecké oddelenie.
  • Výpožičné oddelenie.