Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

FTVŠ UK v rámci ďalších foriem vzdelávania a vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia ponúka pre absolventov neučiteľského telovýchovného alebo iného neučiteľského športového zamerania – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
Absolvovaním DPŠ (základného + rozšíreného modulu) získa absolvent pedagogickú spôsobilosť vyučovať predmet Telesná a športová výchova na základných a stredných školách.

Štúdium je realizované ako kvalifikačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

DPŠ je platené štvorsemestrálne (2+2) externé štúdium organizované blokovou formou výučby (prednášky, semináre, praktické cvičenia, hospitačné a výstupové praxe).
Vzdelávanie je rozdelené na základný modul a rozširujúci modul, každý končí obhajobou záverečnej práce a záverečnými skúškami. O úspešnom ukončení DPŠ (po rozširujúcom module) sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o jeho pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie predmetu telesná a športová výchova.

DPŠ nie je určené absolventom študijného odboru telesná výchova a šport. Absolventi tohto študijného odboru aj so špecializáciou pre príslušný šport sú oprávnení vyučovať predmet telesná výchova podľa vyhlášky 1/2020 (príloha 1, 3. diel, IV. časť, bod 4, str. 55 a príloha 1, 3. diel, VI. časť, bod 5, str. 57).

V prípade otázok týkajúcich sa vzdelávania môžete písať na: dpsfsport.uniba.sk.

Doplňujúce pedagogické štúdium z telesnej a športovej výchovy - externá forma

Podmienky prijatia:

  • absolvent študijného odboru Šport (po novom Vedy o športe), resp. neučiteľského telovýchovného zamerania štúdia,
  • študent dennej formy magisterského štúdia v študijnom odbore Šport (Vedy o športe),
  • zaslanie záväznej prihlášky s prílohami a úhrada poplatku v termíne.

 Základný modul

Poplatok:700,- Eur / akademický rok
Harmonogram:2.semestre, blokové konzultácie (piatok-nedeľa), pedagogické praxe
Ukončenie: Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce.

 Rozšírený modul

Poplatok:900,- Eur / akademický rok
Harmonogram:2.semestre, blokové konzultácie (piatok-nedeľa), pedagogické praxe
Ukončenie:Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce.

Absolvent DPŠ základného a následne aj rozšíreného modulu získa Vysvedčenie ako doklad o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova.

Harmonogram

Harmonogram pre akademické roky 2024/2025 a 2025/2026

- konzultačné bloky budú realizované kombinovanou formou (piatok-nedeľa)

Termíny základného modulu
1.semesteroktóber - december 2024
2. semesterjanuár - jún 2025
Odovzdanie prihlášky na záverečné skúškymáj 2025
Záverečné skúšky

máj-jún 2025

Termíny rozšíreného modulu
1.semesteroktóber- december 2025
2. semesterjanuár - jún 2025
Odovzdanie ZP do AiS (.pdf)apríl-máj 2026
Odovzdanie ZP v printovej verziiapríl-máj 2026
Odovzdanie prihlášky na záverečné skúškyapríl 2026
Záverečné skúšky

máj-jún 2026

Prihlasovanie

V akademickom roku 2024/2025 otvárame základný modul DPŠ so zameraním na telesnú a športovú výchovu.

Prihlasovanie je na emailovej adrese: dpsfsport.uniba.sk do 30.06.2024.

Otvorenie DPŠ je podmienené záväzným prihlásením sa a zaplatením poplatku dostatočného počtu uchádzačov. Záujemcom bude zaslaná záväzná prihláška na vyžiadanie.