Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

FTVŠ UK v rámci ďalších foriem vzdelávania a vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia ponúka pre absolventov neučiteľského telovýchovného alebo iného neučiteľského športového zamerania – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
Absolvovaním DPŠ (základného + rozšíreného modulu) získa absolvent pedagogickú spôsobilosť vyučovať predmet Telesná a športová výchova na základných a stredných školách.

Štúdium je realizované ako kvalifikačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

DPŠ je platené štvorsemestrálne (2+2) externé štúdium organizované blokovou formou výučby (prednášky, semináre, praktické cvičenia, hospitačné a výstupové praxe).
Vzdelávanie je rozdelené na základný modul a rozširujúci modul, každý končí obhajobou záverečnej práce a záverečnými skúškami. O úspešnom ukončení DPŠ (po rozširujúcom module) sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o jeho pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie predmetu telesná a športová výchova.

DPŠ nie je určené absolventom študijného odboru telesná výchova a šport. Absolventi tohto študijného odboru aj so špecializáciou pre príslušný šport sú oprávnení vyučovať predmet telesná výchova podľa vyhlášky 1/2020 (príloha 1, 3. diel, IV. časť, bod 4, str. 55 a príloha 1, 3. diel, VI. časť, bod 5, str. 57).

V prípade otázok týkajúcich sa vzdelávania môžete písať na: dpsfsport.uniba.sk.

Doplňujúce pedagogické štúdium z telesnej a športovej výchovy - externá forma

Podmienky prijatia:

  • absolvent študijného odboru Šport (po novom Vedy o športe), resp. neučiteľského telovýchovného zamerania štúdia,
  • študent dennej formy magisterského štúdia v študijnom odbore Šport (Vedy o športe),
  • zaslanie záväznej prihlášky s prílohami a úhrada poplatku v termíne.

 Základný modul

Poplatok:700,- Eur / akademický rok
Harmonogram:2.semestre, blokové konzultácie (piatok-nedeľa), pedagogické praxe
Ukončenie: Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce.

 Rozšírený modul

Poplatok:900,- Eur / akademický rok
Harmonogram:2.semestre, blokové konzultácie (piatok-nedeľa), pedagogické praxe
Ukončenie:Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce.

Absolvent DPŠ základného a následne aj rozšíreného modulu získa Vysvedčenie ako doklad o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova.

Harmonogram

Harmonogram pre akademické roky 2020/2021 a 2021/2022

- konzultačné bloky budú realizované kombinovanou formou (piatok-nedeľa)

Termíny základného modulu
1.semester19.-20. marec (online), 16.-18. apríl (online), 14.-16. máj 2021(online)
2. semester17.-18. september (online), 22.-24. október 2021 (online)
Odovzdanie prihlášky na záverečné skúšky15. novembra 2021
Záverečné skúšky

riadny termín - 15. decembra 2021 - online, náhradný termín - 28. január 2022 - online

Termíny rozšíreného modulu
1.semester25.-27. február 2022 (online), 18.-20. marec 2022 (prezenčne), 22.-24. apríl 2022, 13.-15. máj (prezenčne) 2022
2. semester23.-25. september 2022, 21.-23. október 2022, 11.-13. november 2022, január 2023 - kurz 
Odovzdanie ZP do AiS (.pdf)30. november 2022
Odovzdanie ZP v printovej verzii30. december 2022
Odovzdanie prihlášky na záverečné skúšky6. a 31. január 2023
Záverečné skúšky

12. január 2023, 9. február 2023

 

 

Prihlasovanie

V akademickom roku 2021/2022 otvárame rozširujúci modul so zameraním na telesnú výchovu vo februári 2022.

Prihlasovanie je na emailovej adrese: dpsfsport.uniba.sk do 11.2.2022.

Otvorenie DPŠ - rozširujúceho modulu je podmienené záväzným prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov.