Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doklady o štátnej skúške v inom jazyku

V prípade, že má absolvent v príslušnom Akademickom roku záujem o vydanie dokladov v inom ako štátnom jazyku, musí o vydanie požiadať písomnou formou a to najneskôr v deň podania prihlášky na štátnu skúšku.

Vydanie dokladov je spoplatnené.
(3) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich odpisov
3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v anglickom jazyku (§ 68 ods. 5 zákona o vysokých školách)
a) vysokoškolský diplom 33 €
b) vysvedčenie o štátnej skúške 33 €
c) dodatok k diplomu 33 €

Študentovi budú vydané dvojjazyčné doklady. K žiadosti absolvent doloží doklad o zaplatení.