Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedy o športe

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: vedy o šport

Forma štúdia: denná / externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 / 4 roky

Jazyk výučby: slovenský

Zabezpečujúce katedry: všetky

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Členovia: prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., prof. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

zástupca zamestnávateľov: Ing. Vladimír Baluška (Národné športové centrum),

zástupca študentov: Mgr. Radovan Hadža (študent).

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Spolugaranti: prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., prof. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Štatistiky