Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Absolvent študijného odboru, ktorý získal titul magister (ďalej len "uchádzač"), môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.
Na FTVŠ UK sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch "vedy o športe" a "učiteľstvo a pedagogické vedy".
Univerzita Komenského v Bratislave vydá uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu
skúšku na FTVŠ UK a v ustanovenom termíne predložili potvrdenie o úhrade poplatkov diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.").

Kontakt

MVDr. Ľudmila Blatná
Vedúca študijného oddelenia
Tel.:+421 2 90179909
E-mail:ludmila.blatnauniba.sk

Termíny podávania prihlášky

Prihláška na rigoróznu skúšku FORMÁT
(.docx)(.pdf)

Termíny podávania prihlášky:

  • do 31. marca (prihlasovanie na rigorózne konanie v jarnom termíne – február)
  • do 31. októbra (prihlasovanie na rigorózne konanie v jesennom termíne – september)

Prihlášky podané v inom termíne sa posudzujú ako prihlášky podané k najbližšiemu nasledujúcemu stanovenému termínu.

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rigorózneho konania

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rigorózneho konania:

  • rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku: 650,- €
  • rigorózne konanie v inom jazyku: podľa zmluvy

Platba sa realizuje po výzve na číslo účtu:
IBAN: SK 96 8180 000000 7000 150211, variabilný symbol 648004

Uhradenie stanoveného poplatku a predloženie dokladu o zaplatení referentke pre rigorózne konanie je podmienkou na začatie tohto konania na fakulte.

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu.
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky dostane uchádzač z rektorátu UK výzvu na uhradenie nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu a o termíne promócie.

Predmety rigoróznej skúšky

Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: trénerstvo
A)B)
Teória a didaktika športu (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:
Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: šport pre zdravie
A)B)
Teória zdravia (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:
Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: organizácia a riadenie športu
A)B)
Športový manažment (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
A)B)
Didaktika telesnej a športovej výchovy (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:

Komisie pre rigorózne skúšky

Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: trénerstvo
Názov komisie: trénerstvo
Predseda komisie:prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Katedra biologických a lekárskych vied
Členovia komisie:

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. - odborník z praxe
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.
doc. Mgr. Matej Chren, PhD.
Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: organizácia a riadenie športu
Názov komisie: organizácia a riadenie športu
Predseda komisie:prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Katedra športových hier
Členovia komisie:

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Mgr. Michal Bábela, PhD.
Mgr. František Seman, PhD.
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.
PaedDr. Libor Duchoslav - odborník z praxe
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Názov komisie: učiteľstvo telesnej výchovy
Predseda komisie:doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.
Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Členovia komisie:

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Mgr. Martina Luptáková, PhD.
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.