Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Absolvent študijného odboru, ktorý získal titul magister (ďalej len "uchádzač"), môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.
Na FTVŠ UK sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch "vedy o športe" a "učiteľstvo a pedagogické vedy".
Univerzita Komenského v Bratislave vydá uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu
skúšku na FTVŠ UK a v ustanovenom termíne predložili potvrdenie o úhrade poplatkov diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.").

Kontakt

MVDr. Ľudmila Blatná
Vedúca študijného oddelenia
Tel.:+421 2 90179909
E-mail:ludmila.blatnauniba.sk

Termíny podávania prihlášky

Prihláška na rigoróznu skúšku FORMÁT
(.docx)(.pdf)

Termíny podávania prihlášky:

  • do 31. marca (prihlasovanie na rigorózne konanie v jarnom termíne – február)
  • do 31. októbra (prihlasovanie na rigorózne konanie v jesennom termíne – september)

Prihlášky podané v inom termíne sa posudzujú ako prihlášky podané k najbližšiemu nasledujúcemu stanovenému termínu.

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rigorózneho konania

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rigorózneho konania:

  • rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku: 550,- €
  • rigorózne konanie v inom jazyku: podľa zmluvy

Platba sa realizuje po výzve na číslo účtu:
IBAN: SK 96 8180 000000 7000 150211, variabilný symbol 648004

Uhradenie stanoveného poplatku a predloženie dokladu o zaplatení referentke pre rigorózne konanie je podmienkou na začatie tohto konania na fakulte.

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu.
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky dostane uchádzač z rektorátu UK výzvu na uhradenie nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu a o termíne promócie.

Predmety rigoróznej skúšky

Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: trénerstvo
A)B)
Teória a didaktika športu (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:
Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: šport pre zdravie
A)B)
Teória zdravia (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:
Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: organizácia a riadenie športu
A)B)
Športový manažment (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
A)B)
Didaktika telesnej a športovej výchovy (.pdf)Jeden predmet podľa vlastného výberu:

Komisie pre rigorózne skúšky

Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: trénerstvo
Názov komisie: trénerstvo
Predseda komisie:prof. PaedDr. Tomáš KAMPMILLER, PhD.
Katedra atletiky
Členovia komisie:

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
Mgr. Peter Olej, PhD.

Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: šport pre zdravie
Názov komisie: šport pre zdravie
Predseda komisie:prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
Katedra biologických a lekárskych vied
Členovia komisie:prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.
doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.
doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Študijný odbor: Vedy o športe
Študijný program: organizácia a riadenie športu
Názov komisie: organizácia a riadenie športu
Predseda komisie:prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Katedra športových hier
Členovia komisie:

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Mgr. Michal Bábela, PhD.
Mgr. František Seman, PhD.
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.
PaedDr. Libor Duchoslav
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Názov komisie: učiteľstvo telesnej výchovy
Predseda komisie:doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.
Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Členovia komisie:

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
doc. PhDr. et PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Mgr. Martina Luptáková, PhD.
doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.