Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

COVID-19

Výzva na doručenie potvrdenia o aktivitách a podkladov o ZŤP na získanie bodov za aktivity na účely zaradenia do poradovníkov na ubytovanie v AR 2020/2021.

Upozorňujeme študentov, aby najneskôr do 31. mája 2020 poslali poštou na adresu: Oľga Peštuková, ŠD Lafranconi,  FTVŠ UK, Nábr. arm. gen L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava  alebo naskenované elektronicky na e-mail: olga.pestukovauniba.sk podklady potrebné na pridelenie bodov za mimoškolské aktivity za účelom  zaradenia do poradovníkov na ubytovanie v AR 2020/2021.

 

K potvrdeniu príslušného zväzu alebo organizácie treba u reprezentantov doložiť aj nominačný list a výsledkovú listinu pretekov. Tiež nezabudnite poslať Súpisky hráčov a hráčok  fakultnej Vysokoškolskej ligy alebo Vysokoškolského klubu podpísané vedúcim príslušného úseku KŠH, potvrdenia o darcovstve krvi, účasti na ŠVOUČ a pod.

 Dôležité: Body je možné prideliť iba za výsledky a činnosť študenta počas letného semestra predchádzajúceho akademického roka a zimného semestra aktuálneho akademického roka, čiže za obdobie marec 2019 až február 2020.

Do 31. mája 2020 treba okrem potvrdení pre získanie bodov za mimoškolskú činnosť odovzdať aj podklady pre uznanie žiadateľov s ŤZP u študentov, ktorých sa to týka.

V prílohe pripájame  Smernicu dekana prof. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. týkajúcu sa kritérií prideľovania bodov za mimoškolskú činnosť.