Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Ak sa ubytovaný dostane do omeškania s úhradou jednotlivých splátok za ubytovanie, je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,- € za každý deň omeškania až do zaplatenia.

2. Ak ubytovaný neodovzdá izbu po skončení ubytovania v súlade s internátnym/ubytovacím poriadkom a touto zmluvou najneskôr v deň skončenia ubytovania, je povinný zaplatiť ubytovateľovi pokutu vo výške 1,- € za každý deň omeškania až do riadneho odovzdania izby.

3. Ubytovaný bez ohľadu na zavinenie zaplatí za každé nasledovné porušenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške.

  • 25,- €, ak stratil alebo mu bol odcudzený ubytovací preukaz na vstup do budovy vysokoškolského internátu.
  • 25,- €, ak stratí, alebo mu bol odcudzený kľúč od izby, DEK kľúč od ŠD (v prípade výmeny celého zámku až do výšky 50,- €). Po zaplatení zmluvnej pokuty bude ubytovanému vydaný náhradný kľúč, DEK alebo ubytovací preukaz.
  • 50,- €, ak ubytovaný bude pristihnutý, že fajčí v spoločných priestoroch vysokoškolského internátu, izbe a porušuje tým zákon o ochrane nefajčiarov.

4. V prípade používania vlastného routeru alebo  modemu zo strany ubytovaného, tento zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100 €. V prípade opakovaného porušenia tohto zákazu bude vylúčený z ubytovania.

5. V prípade opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z internátneho poriadku, je ubytovateľ oprávnený zvýšiť cenu za   ubytovanie o sumu, ktorá predstavuje maximálne 100 % z aktuálnej ceny za ubytovanie po dobu maximálne 5 mesiacov.