Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Študijný program: Vedy o športe
Študijný odborVedy o športe
Denná forma štúdia: 3 akademické roky
Externá forma štúdia:4 akademické roky