Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

  • Vnútorný predpis 22/2023schválený predpis AS UK, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
  • Smernica dekana č. 3/2022Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu
  • Smernica dekana č.3/2018 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu.(Neplatí, platí smernica č.3/2022)

  • Smernica dekana č. 1/2017 - Osobitosti doktorandského štúdia na FTVŠ UK (Neplatí, platí smernica č.3/2018)
  • Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2
  • Vnútorný predpis č. 20/2017 - schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.