Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Základné informácie

Forma doktorandského štúdia

  • denné - trojročné (3)

  • externé - štvorročné (4)

Podmienky štúdia

Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, pedagogická činnosť,  tvorivá výskumná a publikačná činnosť.

Plánované počty prijatých uchádzačov

Na FTVŠ UK závisia od počtu pridelených štipendijných miest z Rektorátu Univerzity Komenského. Plánované počty prijatých uchádzačov schvaľuje každoročne AS FTVŠ UK v "Ďalších podmienkach prijatia na doktorandské štúdium".

Prihlášky

Informácie sú zverejnené v časti "UCHÁDZAČ o štúdium - prijímacie konanie - PRIHLÁŠKA".

Poplatky za doktorandské štúdium

Sociálne zabezpečenie

Počas trvania doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme tohto štúdia poskytuje štipendium vo výške ustanovenej osobitnými predpismi. Na doktorandov ako študentov sa vzťahuje organizácia akademického roka na fakulte.

Zápis doktorandov

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Termíny zápisu pre obe formy štúdia určuje dekan fakulty.