Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre výberové konanie

Na základe Vnútorného predpisu č. 14/2014 UK Zásady výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcii vedúcich zamestnancov UK Čl. 4, Výberová komisia:
-    Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej troch členov. Ak ide o výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca, jedného člena výberovej komisie určí odborová organizácia, resp. zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Zriadenie výberovej komisie na obsadenie miesta prednostu kliniky sa riadi zmluvou o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom zariadení, uzatvorenej UK, resp. príslušnou lekárskou fakultou so zdravotníckym zariadením.
Na základe Vnútorného predpisu č. 24/2014 UK ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa článku 5 Vnútorného predpisu č. 14/2014 UK Zásady výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcii vedúcich zamestnancov UK Čl. 1 č. (3)
-    Rektor UK alebo dekan fakulty alebo riaditeľ samostatne hospodáriacej súčasti, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej troch členov a jej celkový počet je vždy nepárny. Ak ide o výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca, jedného člena výberovej komisie určí odborová organizácia, resp. zástupca zamestnancov. Výberová komisia môže zhodnotiť a určiť výsledky výberového konania, ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, najmenej však musia byť prítomní traja jej členovia. V prípade rovnosti hlasov v prvom kole výberu a rovnosti súčtu poradí v druhom kole výberu rozhoduje hlas a určené poradie predsedu výberovej komisie.