Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Predseda:
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
Podpredsedníčka:
Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.
Tajomníčka:
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Členovia:
Mgr. et Mgr. Gabriela Kotyrová-Štefániková, PhD.
doc. PaedDr. et RNDr. Viktor Bielik, PhD.

 

Adresa na posielanie žiadosti o posúdenie:
eticka.komisiafsport.uniba.sk

Pred podaním žiadosti je potrebné zrealizovať úhradu podľa prílohy č.1 na číslo účtu:
SK96 8180 0000 0070 0015 0211 (Variabilný symbol: 07712999)
Do poznámky dodať: EK_meno_priezvisko(žiadateľa)

Žiadosť o posúdenie výskumného projektu etickou komisiou
(vyplnený formulár musí žiadateľ zaslať ako prílohu mailom na vyššie uvedenú adresu)