Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu FTVŠ UK

Rada pre kvalitu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave je poradným orgánom dekana fakulty pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj kvality riadenia fakulty.

Predseda:
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Členovia:
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD,
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
Mgr. Katarína Pitoňáková
Mgr. František Seman, PhD.
Ing. Juraj Turan
Mgr. Julián Smoliga (zástupca študentov)