Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie komisie na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium

Prijímacia komisia na Bakalárske štúdium

Predseda:
Prodekan pre bakalárske štúdium
Členovia:
Dekan fakulty
Predseda AS FTVŠ UK
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK
Nestali členovia - garanti študijných programov bakalárskeho štúdia

Prijímacia komisia na Magisterské štúdium

Predseda:
Prodekan pre magisterské štúdium
Členovia:
Dekan fakulty
Predseda AS FTVŠ UK
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK
Nestali členovia - garanti študijných programov magisterského štúdia

Prijímacia komisia na Doktorandské štúdium

Predseda:
Prodekan pre doktorandské štúdium
Členovia:
Dekan fakulty
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
Predseda AS FTVŠ UK
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK
Nestali členovia - garanti študijných programov doktorandského štúdia