Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia vedy a publikačnej činnosti

Komisia vedy a publikačnej činnosti je zložená z garantov vedných odborov, prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a iných prizvaných odborníkov podľa konkrétnej činnosti (napr. vedúca knižnice pre záležitosti súvisiace s publikačnou činnosťou). Činnosť komisie koordinuje prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť v súčinnosti s Referátom vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia.

Posudzovanie monografií, učebníc a skrípt

Jednou z primárnych úloh komisie je posúdenie formálnych a obsahových náležitostí monografií, učebníc a skrípt pred ich zadaním do tlače.
Pred ich zadaním do tlače sú autori monografií, učebníc a skrípt a kapitol v týchto publikáciách povinní zaslať rukopisy v elektronickej verzii na email: kniznica_mailfsport.uniba.sk

Inštrukcie pre autorov monografii  tu.

Inštrukcie pre autorov elektronických publikácií  tu.

Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu záverečnej práce

Finančný príspevok fakulty na realizáciu záverečnej práce je určený študentom všetkých stupňov štúdia na úhradu nákladov spojených predovšetkým so zberom alebo analýzou dát záverečnej práce (meracie zariadenia, spotrebný materiál, priestory a iné).
Žiadateľom je školiteľ záverečnej práce, ktorý doručí vyplnenú a podpísanú ŽIADOSŤ o finančný príspevok minimálne 30 dní pred žiadaným termínom meraní v papierovej alebo elektronickej forme na Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia (email: eva.holienkovauniba.sk )
Žiadosť posudzujú garanti vedných odborov, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vedúci pracoviska zodpovedajúci za dané zariadenie alebo vybavenie. Medzi primárne posudzované charakteristiky patrí aj publikačný potenciál danej práce.