Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogické praxe

Bakalársky stupeň štúdia

Harmonogram a pokyny pre pedagogickú prax 1 (A) z telesnej výchovy v akademickom roku 2023/2024

Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra cez AiS2 (vo svojom príslušnom semestri).
Všetci študenti, ktorých sa to týka (sa prihlasujú cez AiS2).
Všetci študenti, ktorých sa to týka a ktorí budú prihlásení cez AiS2, budú organizátorom zadelení na cvičnú školu.

PEDAGOGICKÁ PRAX 1 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY
Zimný semester - 5. semester
Študijný  program:

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (všetky športové špecializácie), Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii.

3. rok štúdia1 kredit -1 hodina v zimnom semestri priebežne (dve hodiny týždenne počas polovice semestra, nasadené v rozvrhu obyčajne v pondelok alebo v stredu dopoludnia alebo podľa rozhodnutia organizátora pedagogickej praxe o inom spôsobe organizovania tejto praxe podľa rozvrhov študentov a rozvrhov cvičných učiteľov a metodikov praxe)

Magisterský stupeň štúdia

Harmonogram a pokyny pre pedagogickú prax 2 (A) z telesnej výchovy) v akademickom roku 2023/2024

Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa roka štúdia a odporúčaného semestra podľa pokynov organizátora praxe – cez on-line prihlasovanie (vo svojom príslušnom semestri) alebo formou prihlášky na Katedre edukačných a humanitných vied o športe. V tomto prípade sa pri zaradení študentov na školy zohľadňuje dátum podania prihlášky.

Zaradenie študentov na turnus zo študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii sa robí na základe dohody s kooperujúcimi fakultami (obyčajne telesná výchova je v prvom turnuse a druhý aprobačný predmet v druhom turnuse).

PEDAGOGICKÁ PRAX 2 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY) – magisterský stupeň štúdia (1. ročník) – 10 dní
Študijný program:Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (všetky športové špecializácie)
1. rok Mgr. štúdia
12.02.2024-23.02.2024,
I. turnus
Poznámka: prihlasujú sa študenti študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – geografia, biológia, história, slovenský jazyk a literatúra prednostne aj študenti študijného programu s anglickým a nemeckým jazykom a literatúrou, s matematikou, ak im to ich kooperujúce fakulty dovolia a študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (všetky športové špecializácie s výnimkou športových špecializácií kondičný tréner a šport pre všetkých).
26.02.2024-01.03.2024
11.03.2024-15.03.2024
II. turnus
  • Poznámka: prihlasujú sa študenti študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (len športové špecializácie kondičný tréner a šport pre všetkých).
  • Poznámka: V termíne od 04. 03. 2024 do 08. 03. 2024 sú jarné prázdniny pre školy v Bratislavskom kraji. Všetci študenti sa v tomto termíne zúčastňujú výučby na FTVŠ UK podľa svojho rozvrhu.

Študenti sa na pedagogickú prax 2 (A) z telesnej výchovy prihlasujú na katedre edukačných a humanitných vied o športe do 26.01.2024.

Informácia o konaní inštruktáže bude na nástenke v priestoroch katedry edukačných a humanitných vied o športe, resp. zaslaná študentom cez e-mail alebo MS Teams.

<output>832 32  Bratislava</output>

Harmonogram a pokyny pre pedagogickú prax 3 (A) z telesnej výchovy) v akademickom roku 2023/2024

Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra podľa pokynov organizátora praxe – cez on-line prihlasovanie (vo svojom príslušnom semestri) alebo sa študenti prihlasujú formou prihlášky na Katedre edukačných a humanitných vied o športe. V tomto prípade sa zaradenie študentov na školy robí na základe dátumu podanej prihlášky.

Zaradenie študentov na turnus zo študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii sa robí na základe dohody s kooperujúcimi fakultami (obyčajne telesná výchova je v prvom turnuse a druhý aprobačný predmet v druhom turnuse).

PEDAGOGICKÁ PRAX 3 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY) – magisterský stupeň štúdia (2. ročník) – 15 dní
Študijný program:

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (všetky športové špecializácie)

2. rok Mgr. štúdia
18.09.2023-06.10.2023I. turnus
  • Poznámka: zúčastňujú sa študenti študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (študijný krúžok 2mTUT1) a študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – geografia, biológia, história, slovenský jazyk a literatúra a študenti anglického jazyka a literatúry a študenti matematiky (ak im to kooperujúce fakulty dovolia).
09.10.2023-26.10.2023II. turnus
  • Poznámka: zúčastňujú sa študenti a študentky študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (študijné krúžky 2mTUT2ž a 2mTUT3).

Informácia o rozdelení študentov na pedagogickú prax bude na webstránke katedry aj s požiadavkami na prax.
Inštruktáž býva obyčajne v deň zápisu.