Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Školné v akademickom roku

Školné a poplatky spojené so štúdiom na FTVŠ UK v akademickom roku 2019/2020

Dňom 14. augusta 2019 je platný Vnútorný predpis č. 17/2019, Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2019/2020 (ďalej len "smernica rektora UK") s účinnosťou od 1. septembra 2019.
Výška školného a vybraných poplatkov na FTVŠ UK v akademickom roku 2019/2020 je konkretizovaná v Prílohe č. 7 smernice rektora UK.
Podľa článku 5 ods. 4 smernice rektora UK ročné školné študent zaplatí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou poukážkou v dvoch rovnakých splátkach v termínoch:

  • do 30. novembra 2019
  • do 29. februára 2020

Školné za akademický rok 2019/2020 je potrebné uhradiť na bežný účet FTVŠ UK:

Číslo účtu:SK2181800000007000150203
variabilný symbol:20192020
správa pre prijímateľa:meno a priezvisko študenta

Na základe článku 7 ods. 1 a 2 smernice rektora UK študent môže požiadať o odpustenie alebo zníženie školného v akademickom roku 2019/2020 (rektorom UK). Písomnú žiadosť študent predkladá dekanovi FTVŠ UK prof. Mgr. Mariánovi Vanderkovi, PhD., ktorý ju so svojím stanoviskom postupuje rektorovi UK.

UPOZORNENIE

Študent môže podať písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie školného najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné. Študent je povinný k žiadosti priložiť relevantné  doklady  preukazujúce  dôvody.

Žiadosť zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan fakulty

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

V žiadosti nezabudnite uviesť presnú korešpondenčnú adresu, na ktorú Vám bude zaslané rozhodnutie rektora UK a presný dôvod odpustenia alebo zníženia školného.

Formuláre na podávanie žiadostí nájdete TU.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať vedúcu študijného oddelenia FTVŠ UK MVDr. Ľudmilu Blatnú (e-mail: ludmila.blatnauniba.sk ).