Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada FTVŠ UK

Predseda:
doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.
Členovia:
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sportovních studií)
Ing. Anton Siekel, prezident SOŠV (zástupca zamestnávateľov)
Mgr. Ján Žiška, PhD. (zástupca praxe)
PaedDr. Jaroslava Argajová (zástupca praxe)
Mgr. Julián Enrik Smoliga (zástupca študentov)