Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekan fakulty
prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Študijný prodekan pre bakalárske štúdium
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

  • I. stupeň štúdia (Bc.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy
M.Sc. Ľudmila Oreská PhD.

  • III. stupeň štúdia - doktorandské štúdium (PhD.)
  • vedeckovýskumná činnosť
  • zahraničná spolupráca
  • Knižnica FTVŠ UK

Študijná prodekanka pre magisterské štúdium
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

  • II. stupeň štúdia (Mgr.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)

<output></output>

Prodekan pre legislatívu a ďalšie formy vzdelávania
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

  • Akreditácia a vnútorný systém kvality
  • Trénerská, Inštruktorská a Učiteľská akadémia

Tajomník fakulty
PhDr. Ing. Igor Václav PhD.

Predseda akademického senátu
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Radovan Hadža