Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekan
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Študijný prodekan
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

  • bakalársky študijný program (Bc.)

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

  • vedecko-výskumná činnosť
  • zahraničná spolupráca
  • Knižnica FTVŠ UK

Študijný prodekan
Mgr. František Seman, PhD.

  • magisterský študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)

Tajomník fakulty
Ing, Juraj Turan

Predseda akademického senátu
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Marco Obetko