Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana fakulty

Dekan

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

  • vedecko-výskumná činnosť
  • zahraničná spolupráca
  • Knižnica FTVŠ UK
Študijný prodekan

Mgr. František Seman, PhD.

  • magistersný študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)
Študijný prodekan

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

  • bakalársky študijný program (Bc.)
Predseda akademického senátu

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output></output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

Tajomník fakulty

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

Ing. Juraj Turan

Predsedníčka výboru ZO OZ PŠaV pri FTVŠ UK

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Katedra atletiky

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov

Mgr. Peter Olej, PhD.

Katedra športových hier

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.

Katedra edukačných a humanitných vied o športe

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

<output>doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.</output>

<output>doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.</output>

Katedra biologických a lekárskych vied

doc. Mgr. Milan Sedliak PhD.

Katedra športov v prírode a plávania

PaedDr. Martin Belás, PhD.

Člen akademického senátu za študentskú časť

Mgr. Marco Obetko

<output>n akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output>Člen akademického senátu za študentskú časť
Mgr. Katarína Péliová</output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>