Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Prodekani fakulty

Mgr. František Seman, PhD.

Študijný prodekan

  • magisterský študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)
E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Mobil:+421 917 402 580

 

 

 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

Študijný prodekan

  • bakalársky študijný program (Bc.)
E-mail:lubos.rupcikuniba.sk
Tel.:+421 (02) 201 79 903
Mobil:+421 918 340 672
Klapka (VoIP):17 9903

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy

  • vedecko-výskumná činnosť
  • zahraničná spolupráca
  • Knižnica FTVŠ UK
E-mail:petra.pacesovauniba.sk
Tel.:+421 (02) 201 79 902
Mobil:+421 918 340 671
Klapka (VoIP):17 9902